Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний хэлтэс

Сүхбаатар аймгийн Захиргааны байгууллагын үйл ажиллагаанд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийх нийтлэг журам

Огноо: 2017.11.17 Сэтгэгдэл: 0 Үзсэн: 0
Дэлгэрэнгүй

Холбогдох эрх зүйн актын жагсаалт /сум/

Огноо: 2016.03.22 Сэтгэгдэл: 418 Үзсэн: 418
Холбогдох эрх зүйн актын жагсаалт /сумдад/
Дэлгэрэнгүй
Нийт: 2