Ил тод байдал

Төсөл хөтөлбөр

Сүхбаатар аймгийн Засаг даргын тамгын газрын "Авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөр"-ийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөө