Ил тод байдал

Төрийн үйлчилгээ

ТӨРИЙН АРХИВЫН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ХӨЛСНИЙ ХЭМЖЭЭ

Нэг. Уншлагын танхимын үйлчилгээ

1.1. Уншлагын танхимаар үйлчлэх үйлчилгээ:

Д/д

Үйлчилгээний төрөл

Хэмжих нэгж

Үйлчилгээний хөлс /төгрөгөөр/

1

2

3

4

 1.  

Аж ахуйн нэгж, байгууллага, байгууллагын захиалгаар баримт судалж буй иргэнд үйлчлэх

7 хоног

5000

14 хоног

10000

1 сар

15000

2 сар

20000

3 сар

25000

 1.  

Эрдэм шинжилгээний ажилтан, судлаачид үйлчлэх

7-14 хоног

3000

1 сар

5000

2 сар

10000

3 сар

15000

6 сар

30000

 1.  

Хувиараа судалгаа хийж буй иргэнд үйлчлэх

7-14 хоног

5000

1 сар

10000

2 сар

15000

3 сар

20000

 1.  

Ном, сонин, сэтгүүл ашиглах

1 удаа

2000

 

1.2. Уншлагын танхимаар үйлчлүүлэгчдэд архивын баримтаас хуулбар олгох үйлчилгээ:

Д/д

Баримтын төрөл, оны хязгаар

Хэмжих нэгж

Үйлчилгээний

Хэлбэр

Хөлс /төгрөгөөр/

1

2

3

4

5

 1.  

Ардын засгийн үе

1921-1991

А-4 /нэг тал/

хувилах

3000

сканердах

4000

А-3 /нэг тал/

хувилах

4000

сканердах

5000

 1.  

Ардчиллын үе

1992 оноос хойшхи үе

А-4 /нэг тал/

хувилах

2000

сканердах

3000

А-3 /нэг тал/

хувилах

3000

сканердах

4000

 

Хоёр. Төрийн архивын лавлагаа, баримтын хуулбар олгох үйлчилгээ:

2.1. Архивын лавлагаа, баримтын хуулбар олгох үйлчилгээ:

Д/д

Лавлагааны төрөл

Хэмжих нэгж

Үйлчилгээний хөлс /төгрөгөөр/

Тайлбар

 1.  

Зохион байгуулалт, захирамжлалын баримт бичиг

Үндсэн үйл ажиллагааны холбогдолтой

Нэг хуудас

Хувилах

2000

10-аас дээш хуудастай бол 1 хуудас - 1000₮, хавсралт 1 хуудас

сканердах

5000

 1.  

Нотариатын баримтын хуулбар

А-4 /нэг тал/

2000

 

 1.  

Банк, санхүүгийн баримтын хуулбар

А-4 /нэг тал/

3000

 

 1.  

Цалингийн тодорхойлолт

нэг он

2500

 

 1.  

Хүн амын тооллогын бүртгэл

нэг он

3000

 

 1.  

Мал тооллогын бүртгэл

нэг он

2000

 

 1.  

Төрийн архивт баримт шилжиж ирээгүй, холбогдох баримт байхгүй тухай тодорхойлолт

нэг тодорхойлолт

1000

 

 1.  

Хөмрөг үүсгэгч байгууллагад архивт хадгалуулсан баримтаас нь хуулбар хийж өгөх

А-4 /нэг тал/

500

 

А-3 /нэг тал/

800

 

 1.  

Эх баримтыг

Сканердах, photoshop программ ашиглан засварлах

А-4 /нэг тал/

3000

 

А-3 /нэг тал/

4000

Файл хэлбэрээр хуулбар олгох

А-4 /нэг тал/

5000