Хөрөнгө оруулалт, тендер худалдан авалт

Худалдан авах ажиллагааны тайлан

1 сард худалдан авах ажиллагааны тайлан гараагүй байна.