Хөрөнгө оруулалт, тендер худалдан авалт

Худалдан авах ажиллагааны тайлан

2 сард худалдан авах ажиллагааны тайлан гараагүй болно.