Хөрөнгө оруулалт, тендер худалдан авалт

Худалдан авах ажиллагааны тайлан

3 сард худалдан авалтын тайлан гараагүй болно.