Хөрөнгө оруулалт, тендер худалдан авалт

Хөрөнгийн болон урсгал зардалд тусгасан арга хэмжээний тендерийн ерөнхий мэдээлэл

3 сарын тендерийн мэдээлэл

Файлын нэр Огноо
1 3 сар тендерийн мэдээлэл.pdf 2017-03-24