Хөрөнгө оруулалт, тендер худалдан авалт

ОНХСангийн төлөвлөгөө, гүйцэтгэл

2017 оны 5 дугаар сарын ОНХСангийн гүйцэтгэл