Хөрөнгө оруулалт, тендер худалдан авалт

Концессын мэдээлэл

Концессын гэрээгээр ажил хэрэгжээгүй болно.