Хөрөнгө оруулалт, тендер худалдан авалт

Концессын мэдээлэл

1 сард концессоор хэрэгжиж буй ажил байхгүй болно.