Хөрөнгө оруулалт, тендер худалдан авалт

Концессын мэдээлэл

2017 оны 4 сард концессоор хэрэгжиж буй ажил