Хөрөнгө оруулалт, тендер худалдан авалт

Концессын мэдээлэл

2017 оны 8 сард концессоор хэрэгжиж буй ажил