Бусад

Тухайн байгууллага хууль тогтоомжийн дагуу төвлөрүүлэх төлбөр, хураамж зохицуулалтын үйлчилгээний хөлсний хэмжээнд орсон өөрчлөлт

Төлбөр хураамж, зохицуулалтын үйлчилгээний хөлс байхгүй болно.