Төсвийн гүйцэтгэл

Төсвийн байгууллагын батлагдсан төсөв, гүйцэтгэл, хэтрэлт, хэмнэлтийн шалтгаан, тайлбарын хамт

     2017 оны 10 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

Файлын нэр Огноо
1 10 ar zarlaga.pdf 2017-11-07