Агентлагууд

Стандарт,хэмжилзүйн хэлтэс

Овог, нэр:

Цэвэгсүрэн овогтой Өлзийжаргал

  • 2009 оноос Стандарт, хэмжилзүйн хэлтэст баталгаажуулалтын шинжээч  

-          2013 оноос хэлтсийн ахлах мэргэжилтэн

           Email iher3_ts@yahoo.com

            Утас: 99084238