Тамгын газар

Аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын дарга

Огноо: 2019.12.09 Сэтгэгдэл: 1570 Үзсэн: 1570
Тамгын газрын дарга: Палам МӨНХЖАРГАЛ Ажлын чиг үүрэг: Хууль тогтоомж, хөгжлийн бодлого, стратеги зорилтыг хэрэгжүүлэх ажлыг нутаг дэвсгэрийн хэмжээнд зохион байгуулж, хяналт тавих, аймгийн Засаг дарга бүрэн эрхээ хэрэгжүүлэх нөхцөлийг бүрдүүлэх, Засаг даргад бодлогын зөвлөгөө, мэргэшил арга зүйн дэмжлэг ...
Дэлгэрэнгүй

Төрийн захиргааны удирдлагын хэлтэс

Огноо: 2019.12.09 Сэтгэгдэл: 2448 Үзсэн: 2448
           Аймгийн хэмжээнд Төрийн удирдлагын манлайллыг хэрэгжүүлэн нутгийн захиргааны байгууллагуудын үйл ажиллагааг боловсронгуй болгох чиглэлээр бодлогын зөвлөгөө, дэмжлэгээр хангах, нутгийн захиргааны боловсон хүчний бодлогыг төлөвлөх, хэрэгжилтийг зохион байгуулах, ...
Дэлгэрэнгүй
Нийт: 2