Тамгын газар

Төрийн захиргааны удирдлагын хэлтэс

Тамгын газрын дарга: Палам МӨНХЖАРГАЛ

Ажлын чиг үүрэг: Хууль тогтоомж, хөгжлийн бодлого, стратеги зорилтыг хэрэгжүүлэх ажлыг нутаг дэвсгэрийн хэмжээнд зохион байгуулж, хяналт тавих, аймгийн Засаг дарга бүрэн эрхээ хэрэгжүүлэх нөхцөлийг бүрдүүлэх, Засаг даргад бодлогын зөвлөгөө, мэргэшил арга зүйн дэмжлэг үзүүлж, мэдээллээр хангах, Тамгын газрын үйл ажиллагааг удирдан зохион байгуулж, гүйцэтгэлийн үр дүнг аймгийн Засаг даргын өмнө хариуцан тайлагнана.