Тамгын газар

Хяналт, шинжилгээ-үнэлгээ, дотоод аудитын хэлтэс

ЗОРИЛГО : Үр дүнд суурилсан хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний тогтолцоог хэрэгжүүлэх замаар төрийн бодлого, төлөвлөлт, үйл ажиллагааны гүйцэтгэл, үр дүнг нэмэгдүүлэх, хэрэгжилт, хариуцлагыг сайжруулах,  зөвлөгөө, дэмжлэг үзүүлэх          

Чиг үүрэг: Бодлогын баримт бичиг, хууль тогтоомж, тогтоол шийдвэр, аймгийн ИТХ-н тогтоол, Засаг даргын захирамж шийдвэрийн хэрэгжилтийн явц, үр дүнд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийх, захиргааны байгууллагын үйл ажиллагаа, үр дүнг үнэлж дүгнэх, зөвлөмж арга зүйгээр хангахад чиглэнэ

 

Хэлтсийн дарга: Дугаржав БААСАНДОРЖ

Ажлын чиг үүрэг: Хууль тогтоомж, тогтоол шийдвэр, бодлогын баримт бичгийн хэрэгжилт, захиргааны байгууллагын үйл ажиллагаанд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийх, төрийн байгууллагыг бодлогын зөвлөмж, арга зүйгээр хангаж, чиг үүргийн хүрээнд нэгжийн үйл ажиллагааг зохион байгуулж, гүйцэтгэлийн үр дүнг аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын даргын өмнө хариуцан тайлагнана.

Утас: 7051-2204

 

Бодлогын баримт бичгийн хяналт шинжилгээ, үнэлгээ хариуцсан ахлах мэргэжилтэн: Нарангэрэл МӨНХГЭРЭЛ

Ажлын чиг үүрэг:  Хууль тогтоомж, тогтоол шийдвэр, бодлогын баримт бичгийн хэрэгжилт, үр дүн, захиргааны байгууллагын үйл ажиллагаанд хяналт шинжилгээ, үнэлгээ хийж, төрийн байгууллагыг бодлогын зөвлөмж, арга зүйгээр хангах чиг үүргийг хэрэгжүүлж  гүйцэтгэлийн үр дүнг  даргын Хяналт шинжилгээ үнэлгээ, дотоод аудитын хэлтсийн өмнө хариуцан тайлагнана.

Утас: 70518078

 

Хууль тогтоомж, тогтоол шийдвэрийн хэрэгжилтийн хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хариуцсан ахлах мэргэжилтэн: Төмөрбаатар ХУРЦБАЯР

Ажлын чиг үүрэг:  Хууль тогтоомж, тогтоол, шийдвэр, бодлогын баримт бичиг, төрийн байгууллагын үйл ажиллагаанд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ дотоод аудит хийх, санал дүгнэлт, зөвлөмж боловсруулах чиг үүргийг хэрэгжүүлж, гүйцэтгэлийн үр дүнг Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ дотоод аудитын хэлтсийн даргын өмнө хариуцна.

Утас: 70518078

 

Дотоод аудит, дотоод хяналт, шинжилгээ, үнэлгээ  хариуцсан ахлах мэргэжилтэн: Гомбожав БАДАМХАНД

Ажлын чиг үүрэг: Хууль тогтоомж, тогтоол шийдвэр, бодлогын баримт бичгийн хэрэгжилт, захиргааны байгууллагын үйл ажиллагаанд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийх, дотоод аудитын ажлыг арга зүйгээр хангах, удирдан зохион байгуулах, аудитын тайлан, зөвлөмж боловсруулах чиг үүргийг хэрэгжүүлж  үр дүнг Хяналт шинжилгээ үнэлгээ, дотоод аудитын хэлтсийн даргын өмнө хариуцна.

Утас: 70518078