Тамгын газар

Архивын тасаг

          Бичиг соёл, түүхийн дахин давтагдашгүй эрдэнэсийн сан болсон архивын өв санг бүрэн бүтэн хамгаалах, судалж, сурталчлах, олон түмний хүртээл болгох, хойч үедээ өвлүүлэх үйл ажиллагааг удирдан зохион байгуулах,сан хөмрөгөө хосгүй үнэт, үнэт баримтаар нөхөн бүрдүүлэх, архивын баримтын ангилан цэгцлэлт, тоо бүртгэл, эрэл хайлтын үйл ажиллагааг боловсронгуй болгох, төрийн архивын сан хөмрөгийн хадгалалт, хамгаалалтын найдвартай нөхцөлийн бүрдүүлэх, архив, албан хэрэг хөтлөлтийн ажлыг сайжруулах, архивын өв санг судалгаа, сурталчилгаа, лавлагааны зорилгод өргөн ашиглуулах зэрэг үйл ажиллагаа явуулна.  

 

Архивын тасгийн дарга: М. ТӨРБАЯР

Ажлын чиг үүрэг: Архив, албан хэрэг хөтлөлтийн талаар төрөөс баримтлах бодлого, хууль тогтоомжийн  шийдвэрийн хэрэгжилт, архивын сан хөмрөгийн  нөхөн бүрдүүлэлт, хадгалалт хамгаалалт, аюулгүй байдлыг хангах, хяналт тавих, мэргэшил арга зүйн дэмжлэг үзүүлэх, чиг үүргийн хүрээнд нэгжийн үйл ажиллагааг удирдан зохион байгуулж гүйцэтгэлийн үр дүнг Хууль, эрх зүйн хэлтсийн даргын өмнө хариуцна.

Утас: 7051-8646

 

Сан хөмрөгч: Батсайхан ЭРДЭНЭНОМИН

Ажлын чиг үүрэг: Архивын сан хөмрөгийн баримтын бүрэн бүтэн байдлыг хангаж, нөхөн бүрдүүлэлтийг хариуцан тоо бүртгэлийн баримт бичгийг зохих журмын дагуу хөтлөх, уншлагын танхимаар үйлчлэх.

 

Архивч: Энхбааатар ЭНХМАА

Ажлын чиг үүрэг: Чиг үүрэг: Сан хөмрөгт байгаа баримт бичгээс иргэд, хөдөлмөрчид, албан байгууллагад      өргөдлийн дагуу түргэн шуурхай лавлагаа гаргаж өгөх, баримтанд сэлбэн засалт хийж, баримтын ашиглалтанд хяналт тавих.

 

Архивч, Операторч: Чимэдцэеэ ЭНХЧУЛУУН

Ажлын чиг үүрэг:  Архивын эрэлт хайлт, тоо бүртгэл, мэдээллийн цахим сан үүсгэх.

 

Архивч, Операторч: Батхүрэл ДАРЬСҮРЭН 

Ажлын чиг үүрэг: Архивын эрэлт хайлт, тоо бүртгэл, мэдээллийн цахим сан үүсгэх.