Агентлагууд

Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газар

Сүхбаатар аймгийн Түвшинширээ сумын ИТХурлаас аймгийн ИТХуралтай хамтран “Сумдын ИТХурлын дарга, нарийн бичгийн дарга, төлөөлөгчдийн туршлага солилцох” уулзалт өдөрлөгийг 2019 оны 3 дугаар сарын 28-29-ний өдрүүдэд Түвшинширээ суманд зохион байгуулагдсан.

Тус өдөрлөгт манай байгууллагаас 2018 онд сумдын ИТХуралтай хамтран зохион байгуулсан ажил, цаашлаад 2019 онд анхаарч хийж хэрэгжүүлэх ажил, арга хэмжээний талаар дэлгэрэнгүй мэдээллийг өгч төлөөлөгчдийн сонирхсон асуултуудад хариулт өгч ажиллалаа.