Агентлагууд

Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газар

Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар Түвшинширээ суманд баригдсан 200 хүүхдийн ортой цэцэрлэгийн барилгад Аймгийн Засаг даргын А/681 тоот захирамжийн дагуу Улсын комиссын бүрэлдэхүүн 2019 оны 12 сарын 23 өдөр ажиллалаа. Тус барилгыг Улсын комиссын гишүүдийн үүрэг даалгаврын биелэлтээр байнгын ашиглалтанд оруулахаар шийдвэрлэлээ. Захиалагч байгууллага: БСШУСЯам
Хүчин чадал: 200 ортой цэцэрлэгийн барилга
Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэгч: “Комфорт импекс” ХХК
Зураг төслийн автор: “Ай ди интернэшнл” ХХК
Захиалагчийн хяналтын байгууллага: .БХТ, ГХБХБГ
Гэрээний дүн: 1980,8 төгрөг