Агентлагууд

Улсын бүртгэлийн хэлтэс

Иргэний нас барсныг суурин газарт 5 хоног, орон нутагт 10 хоногийн дотор оршин суугаа газрын улсын бүртгэлийн байгууллагад бүртгүүлнэ.

 Иргэн таны бүрдүүлэх баримт бичиг:

  • Нас барсан тухай эмнэлгийн магадлагаа, нас барагчийг оршуулсан тухай тодорхойлолт
  • Тухайн иргэнийг нас барсан тухай зарласан шүүхийн шийдвэр буюу  түүний хуулбар
  • Нас барсан шалтгааны талаар гарсан шүүх эмнэлгийн дүгнэлт
  • Иргэний үнэмлэх./Нас барсан иргэний болон нас барагчийг бүртгүүлэхээр ирсэн иргэний/
Бүртгүүлэхээр ирэх иргэн иргэний үнэмлэхтэйгээ  өөрийн оршин суугаа  газрын сум, дүүргийн улсын бүртгэлийн байгууллагад хандана.