Агентлагууд

Улсын бүртгэлийн хэлтэс

  • Иргэний үнэмлэх  /16-аас доош насны хүүхэдтэй бол төрсний гэрчилгээ/
  • Үнэ – сум, баг хооронд 2500 төгрөг

    – аймаг, нийслэлд хооронд 3500 төгрөг

Өөрийн оршин сууж байсан сум, хорооноос ИУБ-22 маягтын «Б» талыг /нарийн хуудас/ хасалт хийлгэн шинээр оршин суух сум, хороондоо бүртгүүлнэ. Харин түр оршин суугаа нутаг дэвсгэрийн баг, хорооны Засаг даргад 7 хоногийн дотор бүртгүүлж байх үүрэгтэй.