Агентлагууд

2020 оны төсвийн төсөл

Огноо: 2019.09.14 Сэтгэгдэл: 11 Үзсэн: 11
Дэлгэрэнгүй

Орон нутгийн өмчийн газрын 2019 оны хагас жилийн санхүүгийн тайлан

Огноо: 2019.07.30 Сэтгэгдэл: 13 Үзсэн: 13
Дэлгэрэнгүй

2019 оны хагас жилийн ХААны тайлан

Огноо: 2019.06.27 Сэтгэгдэл: 14 Үзсэн: 14
Дэлгэрэнгүй

Сүхбаатар аймгийн Орон нутгийн өмчийн газрын өргөдөл гомдол хариуцсан мэргэжилтний танилцуулга

Огноо: 2019.04.09 Сэтгэгдэл: 95 Үзсэн: 95
Дэлгэрэнгүй

Аудитын Дүгнэлт

Огноо: 2019.03.06 Сэтгэгдэл: 125 Үзсэн: 125
Дэлгэрэнгүй

ОНӨГазрын 2018-оны жилийн эцсийн санхүүгийн тайлан

Огноо: 2019.03.06 Сэтгэгдэл: 92 Үзсэн: 92
Дэлгэрэнгүй

ОНӨГ-ын үйл ажиллагаа

Огноо: 2019.03.05 Сэтгэгдэл: 102 Үзсэн: 102
Дэлгэрэнгүй

Орон нутгийн өмчийн газрын 2019 оны авлигын эсрэг үйл ажиллагааны төлөвлөгөө

Огноо: 2019.02.27 Сэтгэгдэл: 14 Үзсэн: 14
Орон нутгийн өмчийн газрын 2019 оны авлигын эсрэг үйл ажиллагааны төлөвлөгөө
Дэлгэрэнгүй

Орон нутгийн өмчийн газрын 2019 оны төсвийн хуваарь

Огноо: 2019.01.08 Сэтгэгдэл: 133 Үзсэн: 133
Дэлгэрэнгүй

2019 оны Сүхбаатар аймгийн Худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөө

Огноо: 2019.01.08 Сэтгэгдэл: 188 Үзсэн: 188
http://sukhbaatar.mn/admin/m/39/add#tab1
Дэлгэрэнгүй
Нийт: 36