Төсвийн гүйцэтгэл

Төрийн өмчит аж ахуйн нэгж, байгууллагын зорилтот түвшин, гүйцэтгэл, хэтрэлт, хэмнэлтийн шалтгаан тайлбарын хамт

1-12 сар хүртэл энэ үйл ажиллагаа хамаагүй болно.

Файлын нэр Огноо
1 ND tetgemj.pdf 2016-04-21