Хүний нөөцийн ил тод байдал

Төрийн албаны салбар зөвлөл

Төрийн албаны салбар зөвлөлийн дарга Ч.Энхцэцэг

Албан тушаал: Аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын дарга

 

 

 

 

Төрийн албаны салбар зөвлөлийн гишүүн 

Албан тушаал: Аймгийн ИТХ-ын Нарийн бичгийн дарга

 

 

 

Төрийн албаны салбар зөвлөлийн гишүүн Д. Баасандорж

Албан тушаал: Аймгийн Нийгмийн бодлогын хэлтсийн дарга

 

 

 

Төрийн албаны салбар зөвлөлийн гишүүн Д. Гансүх

Албан тушаал: Тагнуулын хэлтсийн дарга

 

 

 

 

Төрийн албаны салбар зөвлөлийн гишүүн Г.Сүхбаатар

Албан тушаал: Аймгийн Төрийн захиргаа удирдлагын хэлтсийн дарга

 

 

 

 

Төрийн албаны салбар зөвлөлийн гишүүн 

Албан тушаал: Аймгийн Хууль зүйн хэлтсийн дарга

 

 

 

 

Төрийн албаны салбар зөвлөлийн нарийн бичиг 

Албан тушаал: Аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын Хүний нөөц