Хүний нөөцийн ил тод байдал

Төрийн албаны зөвлөлийн Сүхбаатар аймаг дахь салбар зөвлөлийн тогтоол

Огноо: 2016.04.18 Сэтгэгдэл: 103 Үзсэн: 103
Төрийн албаны сул орон тоог нөхөх,нөөцөд бүртгэх, нэр дэвшүүлэх тухай.
Дэлгэрэнгүй

Төрийн жинхэнэ албаны мэргэшлийн шалгалтын зар

Огноо: 2016.03.28 Сэтгэгдэл: 119 Үзсэн: 119
Дэс түшмэл
Дэлгэрэнгүй

Төрийн жинхэнэ албаны мэргэшлийн шалгалтын зар

Огноо: 2016.03.28 Сэтгэгдэл: 126 Үзсэн: 126
Туслах түшмэл
Дэлгэрэнгүй

Сүхбаатар аймгийн Халзан сумын Соёлын төвийн эрхлэгчийн сул ажлын байранд томилогдох ажилтны сонгон шалгаруулалтын зар

Огноо: 2016.03.28 Сэтгэгдэл: 126 Үзсэн: 126
Удирдах ажилтаны сонгон шалгаруулалт
Дэлгэрэнгүй

Сүхбаатар аймгийн Түвшинширээ сумын Тамгын газрын даргын сул ажлын байранд томилогдох ажилтны сонгон шалгаруулалтын зар

Огноо: 2016.03.28 Сэтгэгдэл: 119 Үзсэн: 119
Удирдах ажилтаны сонгон шалгаруулалт
Дэлгэрэнгүй

Сүхбаатар аймгийн Наран, Асгат, Түвшинширээ сумдын Санхүүгийн албаны даргын сул ажлын байранд томилогдох ажилтны сонгон шалгаруулалтын зар

Огноо: 2016.03.28 Сэтгэгдэл: 110 Үзсэн: 110
Удирдах ажилтаны сонгон шалгаруулалт
Дэлгэрэнгүй

Сүхбаатар аймгийн Баяндэлгэр сумын МЭҮТХ-ийн даргын сул ажлын байранд томилогдох ажилтны сонгон шалгаруулалтын зар

Огноо: 2016.03.28 Сэтгэгдэл: 99 Үзсэн: 99
Удирдах ажилтаны сонгон шалгаруулалт
Дэлгэрэнгүй

Сүхбаатар аймгийн Дарьганга сумын ИТХ-ын нарийн бичгийн даргын сул ажлын байранд томилогдох ажилтны сонгон шалгаруулалтын зар

Огноо: 2016.03.28 Сэтгэгдэл: 109 Үзсэн: 109
Удирдах ажилтаны сонгон шалгаруулалт
Дэлгэрэнгүй
Нийт: 8