Мэдээ мэдээлэл (143/243)

Төрийн жинхэнэ албаны сул орон тоог нөхөх зар

Нэг. СУЛ ОРОН ТООГ НӨХӨХ ЗАР

           Төрийн албаны тухай хуулийн 17 дугаар зүйлийн 17.5-д “Хуульд өөрөөр заагаагүй бол ажил олгогч төрийн жинхэнэ албан тушаалын сул орон тооны талаар нийтэд мэдээлэх үүрэгтэй” гэсний дагуу Сүхбаатар аймаг дахь төрийн албаны зөвлөлийн салбар зөвлөлөөс аймгийн нутгийн захиргааны байгууллагын төрийн жинхэнэ албан тушаалын  сул орон тоог нөхөх захиалгыг  нийтэд зарлаж байна.
 
Зарлагдаж буй сул орон тоонд Төрийн холбогдох бусад байгууллагад ажиллаж байгаа төрийн жинхэнэ албан хаагчид болон төрийн жинхэнэ албан тушаалд анх орох иргэний нөөцөд бүртгэлтэй, тухайн албан тушаалд тавигдах боловсрол, мэргэжил, мэргэшил, туршлага, ур чадвар болон тусгай шаардлагыг хангасан, энэ албан тушаалд ажиллахыг хүссэн Монгол Улсын иргэн  санал хүсэлтээ гаргаж болно.
 
Аймгийн нутгийн захиргааны байгууллагын төрийн жинхэнэ албан тушаалын сул орон тоог Төрийн  албаны тухай хуулийн 17 дугаар зүйл, Төрийн албаны зөвлөлийн 2009 оны 99 дүгээр тогтоолоор баталсан “Төрийн жинхэнэ албан тушаалд анх орох иргэний нөөцийг бүрдүүлэх журам”-ын дагуу нөхөх үйл ажиллагааг зохион байгуулна.
 
Аймаг дахь төрийн албаны зөвлөлийн салбар зөвлөл зарын дагуу бүртгүүлсэн нөөцөд байгаа иргэнийг  тухайн ажлын байрны тодорхойлолтод заасан шаардлагыг хангаж байна гэж үзсэн тохиолдолд  мэргэшлийн шалгалт өгсөн төрийн жинхэнэ албан тушаалын ангилал дотор төрийн жинхэнэ   албан тушаалд томилуулахаар нэр дэвшүүлж болно.
 
 Өөрөөр хэлбэл туслах  түшмэлийн ангилалд хамаарах ажлын байранд шалгалт өгсөн бол дэс түшмэлийн ангилалд хамаарах албан тушаалд томилогдон ажиллах боломжгүй юм.
 
Хоёр. БҮРТГЭЛИЙН ХУГАЦАА
 
Зарлагдсан төрийн жинхэнэ албан тушаалын ажлын байрны сул орон тоонд ажиллахыг хүссэн иргэд   аймгийн Засаг даргын Тамгын газар дээр 2017 оны 10  дугаар сарын  12-13-ны  өдөр  хүртэл ажлын өдрүүдэд  10.00-13.00 14.00 - 17.00  цагийн хооронд өөрийн биеэр ирж бүртгүүлнэ.


 Иргэд бүртгүүлэхдээ өөрийн боловсрол, мэргэжил, мэргэшил, туршлага, ур чадвар, тусгай шаардлагын талаар дэлгэрэнгүй мэдээллийг үнэн зөв, товчилсон нэр, томьёо хэрэглэхгүй мэдээлэх шаардлагатай. Мөн холбоо барих утасны дугаар, гэрийн хаяг, е-майл хаяг зэргийг тодорхой дурдана.
 
Гурав. БҮРТГҮҮЛЭХ ИРГЭДЭД ТАВИХ ШААРДЛАГА 
 
Бүртгүүлэх иргэн Төрийн албаны зөвлөлийн www.csc.gov.mn  гэсэн цахим хаягт байгаа “Төрийн жинхэнэ албан тушаалд анх орох иргэний нөөцийг бүрдүүлэх журам” болон нөөцөөс нөхөх иргэдийн зарын хэсэгтэй заавал танилцсан байна.
Бүртгүүлэгч хуурамч баримт материал бүрдүүлэхгүй, худал мэдүүлэхгүй байх үүрэг хүлээнэ
 
Бүртгүүлэх иргэн дараахь бичиг баримтыг бүрдүүлнэ.
 
·         Тухайн албан тушаалд ажиллахыг хүссэн өргөдөл /Иргэн ажилд орохыг хүссэн өргөдөлдөө төрийн албаны мэргэшлийн шалгалтыг хэдэн оны хэдэн сард хаана, ямар байгууллага, ажлын байранд өгч тэнцсэн тухай дэлгэрэнгүй мэдээллийг бичнэ/
·         Төрийн албан хаагчийн анкет  (Төрийн албан хаагчийн анкетыг  маягт N1-ийн дагуу бүрэн бөглөсөн байх);
·         Боловсролын түвшинг тодорхойлсон баримт бичиг /диплом/-ийн эхийг нотариатаар гэрчлүүлсэн хуулбарын хамт;
·         Мэргэшүүлэх сургалтанд хамрагдсан бол гэрчлэх баримт бичгийн  эх хувийг  хуулбарын хамт;
·         Иргэний үнэмлэхний эх, хуулбарын хамт;
·         “4 х 6”-гийн  хэмжээний  цээж зураг 2  хувь;
·         Ажилласан хугацаа болон ажил эрхлэлтийг  гэрчлэх баримт /Нийгмийн даатгал,  хөдөлмөрийн дэвтэр/-ийн эх хувийг  хуулбарын хамт;

Жич:       “Төрийн жинхэнэ албан тушаалд анх орох иргэний нөөцийг бүрдүүлэх журам”-ын 4.1-д зааснаар мэргэшлийн шалгалт өгч тэнцсэн иргэний нөөцийн бүртгэл 2 жилийн хугацаанд хүчинтэй байна.
 

Дөрөв. МЭДЭЭЛЭЛ ЛАВЛАГАА
 
Нутгийн захиргааны байгууллагын төрийн жинхэнэ албан тушаалын ажлын байрны сул орон тооны нөөцөд бүртгэлтэй иргэд  аймгийн ЗДТГ-ын 70513511  дугаарын утсаар холбогдож  лавлагаа авч  болно.
 
 
 
                                                                 СҮХБААТАР АЙМАГ ДАХЬ САЛБАР ЗӨВЛӨЛ
 

                           
    Сүхбаатар аймгийн Төрийн жинхэнэ албан хаагчийн албан тушаалын сул орон тооны захиалга                                       
                           
Байршил Захиалга өгсөн  байгууллагын нэр Нэгжийн нэр Ажлын байрны Ажлын байранд тавигдах шаардлага
Нэр  Хариуцсан асуудал  Ангилал зэрэглэл Орон тоо Боловсрол Мэргэжил Мэргэшил Туршлага Ур чадвар Тусгай шаардлага
1 Сүхбаатар аймаг  Гэр бүл, Хүүхэд,  Залуучууд хөгжлийн газар - Залуучуудын хөгжил, соёл, боловсрол хариуцсан мэргэжилтэн Залуучуудын хөгжил, соёл, боловсролын талаархи бүхий л асуудал ТЗ-5 1 дээд Соёл урлагийн маркетинг, менежер,  Компьютер график дизайны чиглэлээр мэргэшсэн байх, мэргэжлийн түвшинд ажилладаг байх  Ажлын дадлага туршлагатай байх компьютерийн хэрэглээний программуудыг эзэмшсэн,соёл урлагийн салбарт өндөр мэдрэмжтэй байх Төрийн албаны ёс зүй хэм хэмжээг сахиж ажиллах, байгууллагын нууцыг хадгалах,  авлига хүнд суртлаас ангид байх, Илүү цагаар ажиллах чадвартай байх, Соёл урлаг, спортын авьяастай байх
2 - Зорилтот өрхийн хөгжил, хамгаалал хариуцсан мэргэжилтэн Өрхийн хөгжлийн бодлого, хамгааллын талаархи асуудал хариуцах ТЗ-5 1 дээд Нийгмийн ажилтан, сэтгэл зүйч Хүүхэд хамгааллын чиглэлээр мэргэшлийн сургалтанд хамрагдсан байх Ажлын дадлага туршлагатай байх компьютерийн хэрэглээний программуудыг эзэмшсэн байх Төрийн албаны ёс зүй хэм хэмжээг сахиж ажиллах, байгууллагын нууцыг хадгалах,  авлига хүнд суртлаас ангид байх, Илүү цагаар ажиллах чадвартай байх
3 - Гэр бүлийн эрх зүй,хөгжил, хамгаалал хариуцсан мэргэжилтэн Гэр бүлийн эрх зүй,хөгжлийн талаархи бодлогын түвшинд ажиллах  ТЗ-5 1 дээд Эрх зүйч Хүүхэд хамгааллын чиглэлээр мэргэшлийн сургалтанд хамрагдсан байх Ажлын дадлага туршлагатай байх компьютерийн хэрэглээний программуудыг эзэмшсэн, Төрийн албаны ёс зүй хэм хэмжээг сахиж ажиллах, байгууллагын нууцыг хадгалах,  авлига хүнд суртлаас ангид байх, Илүү цагаар ажиллах чадвартай байх, Соёл урлаг, спортын авьяастай байх
4 - Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн асуудал ТЗ-5 1 дээд Нийгмийн ажилтан, сэтгэл зүйч Хүүхэд хамгааллын чиглэлээр мэргэшлийн сургалтанд хамрагдсан байх Ажлын дадлага туршлагатай байх компьютерийн хэрэглээний программуудыг эзэмшсэн, Соёл урлаг, спортын авьяастай байх
5 - Соёл урлаг, соён гэгээрүүлэх ажиллагаа хариуцсан мэргэжилтэн Соёл урлаг, соён гэгээрүүлэх ажиллагааг хариуцах ТЗ-5 1 дээд Соёл урлагийн менежер, Багш Хүүхэд хамгааллын чиглэлээр мэргэшлийн сургалтанд хамрагдсан байх Ажлын дадлага туршлагатай байх компьютерийн хэрэглээний программуудыг эзэмшсэн, Соёл урлаг, спортын авьяастай байх
34 Сүхбаатар аймаг  Хүнс, Хөдөө аж ахуйн газар  МАА-н алба    Уламжлалт МАА-н үйлдвэрлэл, бэлчээрийн менежмент, усан хангамж, сургалт хариуцсан мэргэжилтэн  ТЗ-5  1 дээд  МАА-н менежер, МАА-н үйлдвэрлэлийн технологич ХАА-н газар зохион байгуулагч    Мэргэжлээрээ төрийн байгууллагад ажиллаж байсан туршлагатай байх  багаар ажиллах чадвартай  компьютерийн өргөн хэрэглээний программуудыг ашиглаж чаддаг, гадаад хэлний зохих мэдлэгтэй байх.   Хууль, журам төрийн албан хаагчын ёс зүйн хэм хэмжээг чанд сахидаг харилцааны өндөр соёлтой идэвхи санаачлагатай  сахилга бат сайтай илүү цагаар ажиллах боломжтой 
35 Үйлдвэрлэл, худалдаа үйлчилгээний алба    Газар тариалангийн үйлдвэрлэл, технологи программ хангамжийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн  ТЗ-5  1 Дээд  Агрономич   Төрийн албанд 2-оос доошгүй жил ажилласан байх.  багаар ажиллах чадвартай  компьютерийн өргөн хэрэглээний программуудыг ашиглаж чаддаг, гадаад хэлний зохих мэдлэгтэй байх.   Хууль, журам төрийн албан хаагчын ёс зүйн хэм хэмжээг чанд сахидаг харилцааны өндөр соёлтой идэвхи санаачлагатай  сахилга бат сайтай илүү цагаар ажиллах боломжтой 
36 Үйлдвэрлэл, худалдаа үйлчилгээний алба    Хүний нөөц, экстэйншин сургалт, ХАБ хариуцсан мэргэжилтэн  ТЗ-5  1 Дээд  Хөдөлмөрийн эдийн засаг , менежмент   Төрийн албанд 3-аас доошгүй жил ажилласан байх.  Багаар ажиллах чадвартай  компьютерийн өргөн хэрэглээний программуудыг ашиглаж чаддаг, гадаад хэлний зохих мэдлэгтэй байх.   Хууль, журам төрийн албан хаагчын ёс зүйн хэм хэмжээг чанд сахидаг харилцааны өндөр соёлтой идэвхи санаачлагатай  сахилга бат сайтай илүү цагаар ажиллах боломжтой 
37 Мал эмнэлгийн алба   Халдварт өвчин, тархвар судлалын асуудал хариуцсан мэргэжилтэн  ТЗ-5  1 Дээд /бакалавр/ Малын их эмч    Мэргэжлээрээ ажилласан байх багаар ажиллах чадвартай  компьютерийн өргөн хэрэглээний программуудыг ашиглаж чаддаг, гадаад хэлний зохих мэдлэгтэй байх.   Хууль, журам төрийн албан хаагчын ёс зүйн хэм хэмжээг чанд сахидаг харилцааны өндөр соёлтой идэвхи санаачлагатай  сахилга бат сайтай илүү цагаар ажиллах боломжтой 
6 Сүхбаатар аймаг  Орон нутгийн өмчийн газар - мэргэжилтэн Худалдан авах ажиллагааны мэргэжилтэн ТЗ-5 1 Дээд Нягтлан бодогч эдийн засагч Худалдан авах ажиллагааны чиглэлээр сургалтанд хамрагдсан байх Төрийн байгууллагад мэргэжлээрээ ажиллаж байсан байх Багаар ажиллах, Компьютерийн хэрэглээний программ, дотоод сүлжээ, интернэт ашиглах чадвартай, Англи хэлний зохих мэдлэгтэй Төрийн албаны ёс зүй хэм хэмжээг сахиж ажиллах, байгууллагын нууцыг хадгалах,  авлига хүнд суртлаас ангид байх, ял шийтгэлгүй байх, Илүү цагаар ажиллах чадвартай байх
7 мэргэжилтэн Дотоод ажил хууль, эрх зүй хариуцсан мэргэжилтэн ТЗ-5 1 Дээд Эрх зүйч Төрийн удирдлагаар мэргэшсэн байх Төрийн байгууллагад мэргэжлээрээ ажиллаж байсан байх Багаар ажиллах, Компьютерийн хэрэглээний программ, дотоод сүлжээ, интернэт ашиглах чадвартай, Англи хэлний зохих мэдлэгтэй Төрийн албаны ёс зүй хэм хэмжээг сахиж ажиллах, байгууллагын нууцыг хадгалах,  авлига хүнд суртлаас ангид байх, ял шийтгэлгүй байх, Илүү цагаар ажиллах чадвартай байх
8 Сүхбаатар аймаг Хөдөлмөр, халамж үйлчилгээний газар - мэргэжилтэн Олон нийтийн оролцоонд түшиглэсэн халамжийн үйлчилгээ ТЗ-5 1 Бакалавр болон түүнээс дээш Эрх зүйч, Бизнесийн удирдлага Ажлын дадлага туршлагатай байх Нийгмийн ажилтнаар эсвэл санхүүгийн чиглэлээр 2-оос доошгүй жил ажилласан байх компьютерийн хэрэглээний программ эзэмшсэн байх, гадаад хэлний зохих мэдлэгтэй Төрийн албаны ёс зүй хэм хэмжээг сахиж ажиллах, байгууллагын нууцыг хадгалах,  авлига хүнд суртлаас ангид байх, ял шийтгэлгүй байх, Илүү цагаар ажиллах чадвартай байх
9 - мэргэжилтэн Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих сан хариуцах ТЗ-5 1 Бакалавр болон түүнээс дээш Санхүүгийн удирдлага, нягтлан бодогч Ажлын дадлага туршлагатай байх Нягтлан бодогч эсвэл санхүүгийн чиглэлээр 2-оос доошгүй жил ажилласан байх компьютерийн хэрэглээний программ эзэмшсэн байх, гадаад хэлний зохих мэдлэгтэй Төрийн албаны ёс зүй хэм хэмжээг сахиж ажиллах, байгууллагын нууцыг хадгалах,  авилга хүнд суртлаас ангид байх, ял шийтгэлгүй байх, Илүү цагаар ажиллах чадвартай байх
  Сүхбаатар аймгийн Сүхбаатар сум Хөдөлмөр, халамж үйлчилгээний газар   мэргэжилтэн Сүхбаатар сумын хөдөлмөр эрхлэлт, халамжийн асуудал хариуцах ТЗ-5 1 Бакалавр болон түүнээс дээш Нийгмийн ажилтан, Санхүү менежмент - Нийгмийн ажилтнаар эсвэл санхүүгийн чиглэлээр 2-оос доошгүй жил ажилласан байх компьютерийн хэрэглээний программ эзэмшсэн байх, гадаад хэлний зохих мэдлэгтэй Төрийн албаны ёс зүй хэм хэмжээг сахиж ажиллах,Орон нутагт тогтвор суурьшилтай ажиллах, сахилга бат өндөртэй, шаардлагатай үед илүү цагаар ажиллах боломжтой, спорт урлагийн авъастай байх
10 Сүхбаатар аймаг Мэргэжлийн хяналтын газар Эрүүл мэнд боловсрол, хүнс хөдөө аж ахуй, үйлдвэр үйлчилгээний хяналтын хэлтэс  Эрүүл ахуй халдвар хамгааллын хяналтын улсын байцаагч   ТЗ-6 1 Дээд боловсролтой, бакалавр болон түүнээс дээш Эрүүл ахуйч,  халдвар судлагч, их эмч, Нийгмийн эрүүл мэнд судлаач  Тухайн чиглэлээр мэргэшсэн байх Мэргэжлээрээ 3-аас доошгүй жил ажилласан Зохион байгуулах, баримт бичиг боловсруулах Êîìïüþòåðèéí ºðãºí õýðýãëýýíèé ïðîãðàììóóäûã эзэмшсэн Төрийн албаны ёс зүй хэм хэмжээг сахиж ажиллах, байгууллагын нууцыг хадгалах,  авилга хүнд суртлаас ангид байх, ял шийтгэлгүй байх, Илүү цагаар ажиллах чадвартай байх
11 Эмчилгээний чанарын хяналтын улсын байцаагч   ТЗ-6 1 Дээд боловсролтой, бакалавр болон түүнээс дээш Хүний их эмч Тухайн чиглэлээр мэргэшсэн байх Мэргэжлээрээ 3-аас доошгүй жил ажилласан Зохион байгуулах, баримт бичиг боловсруулах Êîìïüþòåðèéí ºðãºí õýðýãëýýíèé ïðîãðàììóóäûã эзэмшсэн Төрийн албаны ёс зүй хэм хэмжээг сахиж ажиллах, байгууллагын нууцыг хадгалах,  авилга хүнд суртлаас ангид байх, ял шийтгэлгүй байх, Илүү цагаар ажиллах чадвартай байх
12 Байгаль орчин, дэд бүтэц, хөдөлмөрийн хяналтын хэлтэс  Харилцаа холбооны хяналтын улсын байцаагч   ТЗ-6 1 Дээд боловсролтой, бакалавр болон түүнээс дээш Цахилгаан холбоо, Радио холбоо, Электроникийн инженер Тухайн чиглэлээр мэргэшсэн байх Мэргэжлээрээ 3-аас доошгүй жил ажилласан Зохион байгуулах, баримт бичиг боловсруулах Êîìïüþòåðèéí ºðãºí õýðýãëýýíèé ïðîãðàììóóäûã эзэмшсэн Төрийн албаны ёс зүй хэм хэмжээг сахиж ажиллах, байгууллагын нууцыг хадгалах,  авлига хүнд суртлаас ангид байх, ял шийтгэлгүй байх, Илүү цагаар ажиллах чадвартай байх
13 Экспорт имдорт, хилийн хорио цээрийн хяналтын хэлтэс Эрүүл ахуй, халдвар хамгааллын хяналтын улсын байцаагч  - ТЗ-6 1 Дээд боловсролтой, бакалавр болон түүнээс дээш Эрүүл ахуйч,  халдвар судлагч, их эмч, Нийгмийн эрүүл мэнд судлаач  Тухайн чиглэлээр мэргэшсэн байх Төрийн албанд болон мэргэжлээрээ 3-аас доошгүй жил ажилласан байх Зохион байгуулах, баримт бичиг боловсруулах Êîìïüþòåðèéí ºðãºí õýðýãëýýíèé ïðîãðàììóóäûã эзэмшсэн Төрийн албаны ёс зүй хэм хэмжээг сахиж ажиллах, байгууллагын нууцыг хадгалах,  авлига хүнд суртлаас ангид байх, ял шийтгэлгүй байх, Илүү цагаар ажиллах чадвартай байх
14 Ургамал хамгаалал, хорио цээрийн хяналтын улсын байцаагч - ТЗ-6 1 Дээд боловсролтой, бакалавр болон түүнээс дээш Ерөнхий болон ургамал хамгааллын агрономич Тухайн чиглэлээр мэргэшсэн байх Мэргэжлээрээ 3-аас доошгүй жил ажилласан байх Зохион байгуулах, баримт бичиг боловсруулах Êîìïüþòåðèéí ºðãºí õýðýãëýýíèé ïðîãðàììóóäûã эзэмшсэн Төрийн албаны ёс зүй хэм хэмжээг сахиж ажиллах, байгууллагын нууцыг хадгалах,  авлига хүнд суртлаас ангид байх, ял шийтгэлгүй байх, Илүү цагаар ажиллах чадвартай байх
15 Сүхбаатар аймаг Санхүүгийн хяналт аудитын алба - Дотоод аудитор - тз-5 1 Дээд боловсролтой, бакалавр болон түүнээс дээш Нягтлан бодогч  Ажлын дадлага туршлагатай байх Мэргэжлээрээ 3-аас доошгүй жил ажилласан компьютерийн хэрэглээний программ эзэмшсэн байх, гадаад хэлний зохих мэдлэгтэй Багаар ажиллах чадвартай, харилцааны соёлтой, хариуцлага хүлээх чадвартай, эрх мэдлийнхээ хүрээнд бусдад үлгэрлэх,нөлөөлөх чадвартай байх 
16 Санхүүгийн хяналт шалгалтын улсын байцаагч - тз-6 1 Дээд боловсролтой, бакалавр болон түүнээс дээш Нягтлан бодогч  Ажлын дадлага туршлагатай байх Мэргэжлээрээ 3-аас доошгүй жил ажилласан компьютерийн хэрэглээний программ эзэмшсэн байх, гадаад хэлний зохих мэдлэгтэй Багаар ажиллах чадвартай, харилцааны соёлтой, хариуцлага хүлээх чадвартай, эрх мэдлийнхээ хүрээнд бусдад үлгэрлэх,нөлөөлөх чадвартай байх 
17 Сүхбаатар аймаг Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал Орон нутгийн хэлтэс Мэдээлэл сүлжээ хариуцсан мэргэжилтэн Байгууллагын сүлжээ, иргэний танхим ТЗ-5 1 Дээд боловсролтой, бакалавр  Зураглаач, Реклам сурталчилгааны дизайнер Ажлын дадлага туршлагатай байх Мэргэжлээрээ  ажилласан туршлагатай Багаар ажиллах чадвартай,Өөрчлөлтийг манлайлах компьютерийн хэрэглээний программ эзэмшсэн байх, гадаад хэлний зохих мэдлэгтэй
18 Хурал хороодын ажил хариуцсан хэлтэс Хяналт шалгалт санхүү хариуцсан мэргэжилтэн Хяналт шалгалт санхүүгийн үйл ажиллагаа ТЗ-7 1 Дээд боловсролтой, бакалавр  Нягтлан бодогч болон безнисийн удирдлага Мэргэшлийн сургалтанд хамрагдсан байх Нягтлан бодогчоор болон санхүүгийн чиглэлээр 3 ба түүнээс дээш   жил ажилласан Багаар ажиллах чадвартай, Өөрчлөлтийг манлайлах компьютерийн хэрэглээний программ эзэмшсэн байх, гадаад хэлний зохих мэдлэгтэй
  Сүхбаатар аймгийн Түмэнцогт сум Засаг Даргын Тамгын газар Санхүү алба мэргэжилтэн Төсөвт байгууллагуудын санхүүгийн үйл ажиллагаанд хяналт тавих, сумын статистик мэдээлэл авах ТЗ-3 1 Бакалавр болон түүнээс дээш Банк санхүү, нягтлан бодогч   Мэргэжлээрээ 3 ба түүнээс дээш   жил ажилласан Зохион байгуулах чадвартай, мэдээлэл боловсруулах, судалгаа хийх, бүтээлч, компьютерийн хэрэглээний программ дээр ажиллах чадвартай Төрийн албаны ёс зүй хэм хэмжээг сахиж ажиллах
19 Мал эмнэлэг, үржлийн тасаг мэргэжилтэн Малын эрүүл мэнд, хүнсний аюулгүй байдлын асуудал  ТЗ-3 1 Бакалавр болон түүнээс дээш Малын их эмч /ХААИС-ийн өдрийн анги төгссөн/ - Ажлын туршлага харгалзахгүй Зохион байгуулах чадвартай, мэдээлэл боловсруулах, судалгаа хийх, бүтээлч, компьютерийн хэрэглээний программ дээр ажиллах чадвартай Төрийн албаны ёс зүй хэм хэмжээг сахиж ажиллах
20 Сүхбаатар аймгийн Наран, Онгон сум Байгаль орчин аялал жуулчлалын газар   Байгаль хамгаалагч Хариуцсан нутаг дэвсгэртээ байгаль хамгаалах ажлыг мэргэжлийн үндсэн дээр зохион байгуулж, орон нутгийн удирдлага,хууль хяналтын ажилтнууд, иргэдэд мэдээлэл зөвлөгөө өгч, тэднээс удирдлага дэмжлэг авах замаар байгаль орчныг хамгаалах үр ашигтай үйл ажиллагааг тасралтгүй явуулах    ТЗ-2 2 Дээд болон бакалавр Байгаль хамгаалал, хяналт үнэлгээ, экологи, аялал жуулчлал, хөрс судлал, Цаг уурын инженер, Усны нөөц экологи, Ойн инженер - - Багаар ажиллах, компьютерийн хэрэглээний программуудыг эзэмшсэн, баримт бичиг боловсруулах манлайлах Орон нутагт тогтвор суурьшилтай ажиллах
21 Сүхбаатар аймгийн Халзан сум Засаг Даргын Тамгын газар   Нутгийн захиргаа эрх зүйн бодлого хариуцсан мэргэжилтэн Аймаг сумын Засаг даргын мөрийн хөтөлбөрийн биелэлт, эрх зүйн сургалт сурталчилгаа, Тамгын газрын дотоод ажил хариуцах ТЗ-3 1 Дээд боловсролтой Хүний нөөц, төрийн удирдлага - - Зохион байгуулах, баримт бичиг боловсруулах Êîìïüþòåðèéí ºðãºí õýðýãëýýíèé ïðîãðàììóóäûã эзэмшсэн Төрийн албаны ёс зүй хэм хэмжээг сахиж ажиллах, байгууллагын нууцыг хадгалах,  авлига хүнд суртлаас ангид байх, ял шийтгэлгүй байх, Илүү цагаар ажиллах чадвартай байх
22 - Хүн ам зүй, нийгмийн хамгааллын бодлогын мэргэжилтэн Хүн ам зүй, нийгмийн хамгааллын чиглэлийн  бодлогынзөвлөгөөгөөр хангаж, үйл ажиллагааны үр дүнг дээшлүүлэх ТЗ-3 1 Дээд боловсролтой Төрийн удирдлага, багш , сэтгүүл зүй - - Зохион байгуулах, баримт бичиг боловсруулах Êîìïüþòåðèéí ºðãºí õýðýãëýýíèé ïðîãðàììóóäûã эзэмшсэн Төрийн албаны ёс зүй хэм хэмжээг сахиж ажиллах, байгууллагын нууцыг хадгалах,  авлига хүнд суртлаас ангид байх, ял шийтгэлгүй байх, Илүү цагаар ажиллах чадвартай байх
23 - Байгаль орчин, аялал жуулчлал хариуцсан мэргэжилтэн Байгаль орчин, аялал жуулчлал газрын харилцаа, хяналт зохион байгуулалтын бүхий л асуудлыг хариуцах ТЗ-3 1 Дээд боловсролтой Экологич, аялал жуулчлал, инженер - - Зохион байгуулах, баримт бичиг боловсруулах Êîìïüþòåðèéí ºðãºí õýðýãëýýíèé ïðîãðàììóóäûã эзэмшсэн Төрийн албаны ёс зүй хэм хэмжээг сахиж ажиллах, байгууллагын нууцыг хадгалах,  авлига хүнд суртлаас ангид байх, ял шийтгэлгүй байх, Илүү цагаар ажиллах чадвартай байх
24 - Бэлчээр газар тариалан, ЖДҮ, Үйлчилгээ хоршооны асуудал, Сум хөгжүүлэх сан харицсан мэргэжилтэн Бэлчээр ашиглалт, хамгаалалт, газар тариалан, жижиг дунд үйлдвэр, үйлчилгээ, хоршооны чиглэлээр гарсан хууль тогтоомж бодлого шийдвэрийг хэрэгжүүлж ажиллах, сургалт зохион байгуулж, үйлдвэрлэл үйлчилгээний тогтвортой хөгжлийг хангуулах ТЗ-3 1 Дээд боловсролтой Эдийн засаг газар тариалан - - Зохион байгуулах, баримт бичиг боловсруулах Êîìïüþòåðèéí ºðãºí õýðýãëýýíèé ïðîãðàììóóäûã эзэмшсэн Төрийн албаны ёс зүй хэм хэмжээг сахиж ажиллах, байгууллагын нууцыг хадгалах,  авлига хүнд суртлаас ангид байх, ял шийтгэлгүй байх, Илүү цагаар ажиллах чадвартай байх
25 Сүхбаатар аймгийн Түвшинширээ сум Засаг Даргын Тамгын газар - Төрийн сангийн мэргэжилтэн - ÒÇ-5 1 Äýýä áîëîâñðîëòîé, áàêàëàâð болон түүнээс дээш çýðýãòýé  Нягтлан бодогч болон санхүү, эдийн засагч Мэргэшүүлэх сургалтанд хамрагдсан байх Төрийн албанд 3-аас доошгүй жил ажилласан байх ЗГСУМЦС-ий Freebalance программын талаар зохих мэдлэгтэй,Багаар ажиллах, Компьютерийн хэрэглээний программ, дотоод сүлжээ, интернэт ашиглах чадвартай, Англи хэлний зохих мэдлэгтэй Төрийн албаны ёс зүй хэм хэмжээг сахиж ажиллах,Орон нутагт тогтвор суурьшилтай ажиллах 
26 Засаг Даргын Тамгын газар Мал эмнэлэг, үржлийн тасаг Малын эрүүл мэнд, хүнсний аюулгүй байдал хариуцсан мэргэжилтэн Малын эрүүл мэнд, хүнсний аюулгүй байдлын асуудал  ÒÇ-3 1 Äýýä áîëîâñðîëòîé, áàêàëàâð  çýðýãòýé  Малын их эмч, мал зүйч Мэргэжлийн дагуу сургалтанд хамрагдсан сертификат гэрчилгээтэйбайх, мал эмнэлгийн ажлын дадлага туршлагатай байх Ажлын дадлага туршлагатай байх Багаар ажиллах, компьютерийн хэрэглээний программуудыг эзэмшсэн, баримт бичиг боловсруулах манлайлах Төрийн албаны ёс зүй хэм хэмжээг сахиж ажиллах,Орон нутагт тогтвор суурьшилтай ажиллах, нийтийн ашиг сонирхлыг дээдэлж ажиллах, мал эмнэлэг үржлийн чиглэлийн хувийн хэвшлийн аж ахуй нэгжид хаъяалалгүй байх
27 Засаг даргын Тамгын газар Мал эмнэлэг, үржлийн тасаг МАА-н үйлдвэрлэлийн технологи, үржил бүртгэл хариуцсан мэргэжилтэн - ÒÇ-3 1 Äýýä áîëîâñðîëòîé, áàêàëàâð  çýðýãòýé  Малын их эмч, мал зүйч Мэргэжлийн дагуу сургалтанд хамрагдсан байх - Багаар ажиллах, компьютерийн хэрэглээний программуудыг эзэмшсэн, баримт бичиг боловсруулах манлайлах Төрийн албаны ёс зүй хэм хэмжээг сахиж ажиллах,Орон нутагт тогтвор суурьшилтай ажиллах, нийтийн ашиг сонирхлыг дээдэлж ажиллах, мал эмнэлэг үржлийн чиглэлийн хувийн хэвшлийн аж ахуй нэгжид хаъяалалгүй байх
29 Сүхбаатар аймгийн Баяндэлгэр сум Засаг Даргын Тамгын газар Мал эмнэлэг, үржлийн тасаг Хүнс худалдаа, жижиг дунд үйлдвэрлэл газар тариалан бэлчээр усжуулалт хариуцсан мэргэжилтэн - ТЗ-3 1 Äýýä áîëîâñðîëòîé, áàêàëàâð  çýðýãòýé  Малын эмч Мэргэжлийн дагуу сургалтанд хамрагдсан байх Ажлын дадлага туршлагатай байх Багаар ажиллах, компьютерийн хэрэглээний программуудыг эзэмшсэн, салбарын өргөн хүрээний мэдлэгтэй Төрийн албаны ёс зүй хэм хэмжээг сахиж ажиллах,Орон нутагт тогтвор суурьшилтай ажиллах, сахилга бат өндөртэй, шаардлагатай үед илүү цагаар ажиллах боломжтой
30 Мал эмнэлэг, үржлийн тасаг Малын эрүүл мэнд, хүнсний аюулгүй байдал хариуцсан мэргэжилтэн - ТЗ-3 1 Äýýä áîëîâñðîëòîé, áàêàëàâð  çýðýãòýé  Малын их эмч Мэргэжлийн дагуу сургалтанд хамрагдсан сертификат гэрчилгээтэйбайх, мал эмнэлгийн ажлын дадлага туршлагатай байх Ажлын дадлага туршлагатай байх Багаар ажиллах, компьютерийн хэрэглээний программуудыг эзэмшсэн, салбарын өргөн хүрээний мэдлэгтэй Төрийн албаны ёс зүй хэм хэмжээг сахиж ажиллах,Орон нутагт тогтвор суурьшилтай ажиллах, сахилга бат өндөртэй, шаардлагатай үед илүү цагаар ажиллах боломжтой, мал эмнэлэг үржлийн чиглэлийн хувийн хэвшлийн аж ахуй нэгжид хаъяалалгүй байх
31 - Байгаль орчны мэргэжилтэн - ТЗ-3 1 Äýýä áîëîâñðîëòîé, áàêàëàâð  çýðýãòýé  Байгаль орчин экологийн чиглэлээр суралцсан байх Мэргэжлийн дагуу сургалтанд хамрагдсан байх Ажлын дадлага туршлагатай байх Багаар ажиллах, компьютерийн хэрэглээний программуудыг эзэмшсэн, салбарын өргөн хүрээний мэдлэгтэй Төрийн албаны ёс зүй хэм хэмжээг сахиж ажиллах,Орон нутагт тогтвор суурьшилтай ажиллах, сахилга бат өндөртэй, шаардлагатай үед илүү цагаар ажиллах боломжтой, спорт урлагийн авъастай байх
32 Сүхбаатар аймгийн Сүхбаатар сум Сумын Засаг Даргын Тамгын газар Мал эмнэлэг, үржлийн тасаг Мал аж ахуйн үйлдвэрлэлийн технологи, үржил бүртгэл хариуцсан мэргэжилтэн   ТЗ-3 1 Бакалавр болон түүнээс дээш Мал зүйч, зоо техникч   Ажлын дадлага туршлагатай байх Багаар ажиллах, компьютерийн хэрэглээний программуудыг эзэмшсэн, малд ангилалт хийж, үүлдэр омгийн стандартыг тогтоож чадах, илүү цагаар ажиллах Төрийн албаны ёс зүй хэм хэмжээг сахиж ажиллах,Орон нутагт тогтвор суурьшилтай ажиллах, сахилга бат өндөртэй, шаардлагатай үед илүү цагаар ажиллах боломжтой, спорт урлагийн авъастай байх
33 Сүхбаатар аймгийн Түвшинширээ сум Байгаль орчин аялал жуулчлалын газар   Байгаль хамгаалагч Хариуцсан нутаг дэвсгэртээ байгаль хамгаалах ажлыг мэргэжлийн үндсэн дээр зохион байгуулж, орон нутгийн удирдлага,хууль хяналтын ажилтнууд, иргэдэд мэдээлэл зөвлөгөө өгч, тэднээс удирдлага дэмжлэг авах замаар байгаль орчныг хамгаалах үр ашигтай үйл ажиллагааг тасралтгүй явуулах    ТЗ-2 1 Дээд болон бакалавр Байгаль хамгаалал, хяналт үнэлгээ, экологи, аялал жуулчлал, хөрс судлал, Цаг уурын инженер, Усны нөөц экологи, Ойн инженер - - Багаар ажиллах, компьютерийн хэрэглээний программуудыг эзэмшсэн, баримт бичиг боловсруулах манлайлах Орон нутагт тогтвор суурьшилтай ажиллах
                           
                           
        ТӨРИЙН АЛБАНЫ САЛБАР ЗӨВЛӨЛ    
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
Файлын нэр Огноо
1 зар.docx 2017-10-20
2 Сүхбаатар захиалга-2.xlsx 2017-10-20