Мэдээ мэдээлэл (148/251)

Удирдах ажилтны сонгон шалгаруулалт явагдлаа.

Төрийн албаны тухай хуулийн 17 дугаар зүйлийн 17.5-д “Хуульд өөрөөр заагаагүй бол ажил олгогч төрийн жинхэнэ албан тушаалын сул орон тооны талаар нийтэд мэдээлэх үүрэгтэй” гэсний дагуу Сүхбаатар аймаг дахь төрийн албаны зөвлөлийн салбар зөвлөлөөс аймгийн нутгийн захиргааны байгууллагын төрийн жинхэнэ албан тушаалын  сул орон тоог нөхөх захиалгыг  нийтэд зарласны дагуу 2017.08.18-нд Аймгийн ЗДТГ-т Удирдах ажилтны сонгон шалгаруулалт явагдлаа.Үүнд Нийт 4 иргэн оролцлоо.