Мэдээ мэдээлэл (153/251)

Стандартын тоон мэдээ

            Монгол улсын хэмжээнд 2017 оны 09 дүгээр сарын 25-ний байдлаар 6196 ш стандарт хэвийн мөрдөгдөж байна. Үүнээс Үндэсний стандарт /MN/ -4115 стандарт байна. 3011 стандарт буюу 48,6% нь заавал, 3185 стандарт буюу 51,4% сонгон хэрэглэгдэн мөрдөгдөж байна.