Мэдээ мэдээлэл (174/251)

НЭГ: АЖИЛЛАХ ХҮЧ

Ажиллах хүчний 2017 оны 3-р улирлын судалгааны дүнгээр 15 ба түүнээс дээш насны 41238 хүн байна. Эдийн засгийн тухайн үеийн идэхитэй хүн амын тоо 29619 байгаа нь 15 ба түүнээс дээш насны нийт хүн амын 71,8 хувийг эзэлж байна.

Сүүлийн 7 хоногт эрхэлсэн үндсэн үйл ажиллагааны шинж байдлаараа ажиллаж байсан, түр ажиллаагүй байгаа ажиллагчид болон ажилгүй иргэдийг ажиллах хүч буюу эдийн засгийн идэвхитэй хүн амд хамруулдаг бөгөөд эдийн засгийн идэвхитэй хүн амын 27029 буюу 91,2 хувь нь ажиллагчид, 2590 буюу 8,7 хувь нь ажилгүй иргэд байна.

Үзүүлэлтүүд

2016. 3

2017. 3

1

Нийт хүн ам

58792

60032

2

Хөдөлмөрийн насны хүн ам

39287

41238

3

Эдийн засгийн идэвхитэй хүн ам

28561

29619

4

Ажиллагсад

26335

27029

5

Ажилгүй иргэн

2226

2590

6

Ажиллах хүчний оролцооны түвшин

72,7

71,8

7

Хөдөлмөр эрхлэлтийн түвшин

67

65,5

8

Ажилгүйдлийн түвшин

7,8

8,7

Хүснэгт 1.. Ажиллах хүчний үзүүлэлтүүд 2017 оны 3-р улирлын  байдлаар

Мэдээний дэлгэрэнгүйг энд дарж үзнэ үү.............