Мэдээ мэдээлэл (182/313)

Баруун-Урт суманд Хүнсний цахим эрхийн бичгээр үйлчилгээ үзүүлсэн Төрийн банк, ХХҮГазрын нийгмийн ажилтан, “Өсөхдэлгэр-Ундрах” ХХК-тай 2017 онд байгуулсан гэрээний биелэлтийг дүгнэхэд 98,5 %, Батгарьд-Эрдэсбаяр БГБХНөхөрлөлтэй байгуулсан гэрээний биелэлт 98,1 %-тай үнэлэгдлээ. Гэрээ байгуулсан талууд гэрээний хэрэгжилтэнд сайн үнэлгээ өгсөн. 

Баруун-Урт суманд 2018 онд хүнсний эрхийн бичгээр үйлчилгээ үзүүлэх хүнсний дэлгүүрийг сонгон шалгаруулах тендерийн үйл ажиллагааг ХХҮГазрын А/50 тоот тушаалаар ажлын хэсэг байгуулагдан зохион байгуулсан. Уг тендерийн үнэлгээний хорооны комисс нь дараах арга хэмжээнүүдийг хэрэгжүүлсэн. Үүнд:

  • Тендерийн баримт бичгийг боловсруулсан.
  • Тендерийн урилга хэвлүүлж Өдрийн сонинд мэдээлсэн,  орон нутгийн SB телевизээр 3 хоногоор зарлал явуулсан.
  • Баруун-Урт суманд үйл ажиллагаа явуулж байгаа томоохон хүнсний дэлгүүрүүдэд тендерийн урилга болон зарыг хүргэсэн.
  • Тендерийг 2018 оны 01-р сарын 04-ний өдрийн 10.00 цагт хааж, 10.30 минутанд нээлтээ хийсэн. Тендерийн хорооны гишүүд 1 дүгээр сарын 04-05-ны өдрүүдэд хуралдаж сонгон шалгаруулалтыг хуулийн дагуу хийлээ. Багц-А, Багц-Б, Багц-В, Багц-Г тус бүрт 3 аж ахуйн нэгж,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Багц-А, Багц-В тус бүрт 5 аж ахуй нэгж оролцохоор материалаа ирүүлсэн. Үүнээс Багц-А “Батгарьд-Эрдэсбаяр” БГБХН, Багц-Б “Өсөх дэлгэр ундрах” ХХК, Багц-В “Чандмань дэлгэр-Ундрах” ХХК, Багц-Г “Баялагийн ундрах Баруун-Урт” ХХК хамгийн сайн гэж үнэлэгдэж шалгарсан.
  • Шалгарсан болон шалгараагүй аж ахуйн нэгжүүдэд ХХҮГазрын даргын албан тоотоор мэдэгдлийг 1 дүгээр сарын 05-ны өдөр хүргүүлсэн. Мэдэгдэл хүргүүлснээс хойш 5 хоногийн хуулийн хугацаанд ямар нэг өргөдөл гомдол  ирээгүй. Тендерт шалгарсан “Өсөх дэлгэр ундрах” ХХК, “Баялагийн ундрах Баруун-Урт” ХХК, “Чандмань дэлгэр-Ундрах” ХХК, “Батгарьд-Эрдэсбаяр” БГБХНөхөрлөл, Төрийн банк, ХХҮГазрын мэргэжилтэн нар 2018.12.31-ныг хүртэл хамтран ажиллах гурвалсан гэрээг  байгуулж ХХҮГазрын даргаар баталгаажууллаа.

Мэдээлэл бэлтгэсэн:

         ХТДТХМэргэжилтэн С.Нарантуяа

           Хянасан:                

         ХХҮГ-н нийгмийн халамжийн

          хэлтсийн дарга Т.Алтаннавч