Мэдээ мэдээлэл (202/313)

Олон улсын хэрэглэгчийн эрхийг хамгаалах өдрийн хүрээнд 13 байгууллагын 59 хүний бүрэлдэхүүнтэй байгууллага хамт олон ажиллаж 30 иргэдийн санал хүсэлтийг хүлээн авч газар дээр нь барагдуулан 420 гаруй хүнд үйлчилгээ үзүүлж мэргэжлийн байгууллагуудын арга зүйн зөвлөгөө өгөн 2000 гаруй тараах материалыг тараан иргэдэд үйлчилсэн байна.