Мэдээ мэдээлэл (235/304)

 

2018 оны 06 дугаар сарын 08-09-ны өдрүүдэд Сүхбаатар аймагт Удирдлагын академийн мэргэжил дээшлүүлэх институтээс “Бодлогын хэрэгжилтийг үнэлэх арга зүй” сургалтыг зохион байгууллаа. Сургалтанд аймгийн Засаг даргын тамгын газар болон харьяа агентлагийн төрийн албан хаагч 30 хүн оролцлоо. Сургалтаар

  • Бодлого, хөтөлбөрийн хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ, үр дүнгийн тухай ойлголт – 2 цаг
  • Бодлогын үнэлгээний дизайн боловсруулах аргачлал  - 6 цаг
  • Бодлогын үр дүнгийн шалгуур үзүүлэлт боловсруулах аргачлал, үзүүлэлт, суурь үзүүлэлт, хүрэх түвшин – 4 цаг
  • Бодлогын үнэлгээний чанарын болон тоон өгөгдөл цуглуулах, боловсруулах аргачлал -4 цаг нийт 16 цагийн хичээлийг судаллаа.

Сургалтын төгсгөлд Удирдлагын академийн Мэргэжил дээшлүүлэх институтийн Үнэмлэх гардуулж өглөө.