Мэдээ мэдээлэл (239/411)

Уул уурхайн хүний нөөцийн хөгжил ТББ, Сүхбаатар аймгийн нийгмийн даатгалын хэлтэс хамтран "Үйлдвэрлэлийн осол, мэргэжлээс шалтгаалсан өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх, хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн сургалтыг төрийн болон аж ахуй нэгж байгууллагын ажил олгогч эзэд, удирдах ажилтан, ХАБЭА мэргэжилтнүүдийг оролцуулан зохион байгууллаа. Сургалтанд нийгмийн даатгалын үйлдвэрлэлийн ослын санд 2 хувиар шимтгэл төлдөг аж ахуй нэгжийг түлхүү хамруулсан бөгөөд сургалтанд хамрагдсан суралцагчдад гэрчилгээ олгосон байна