Мэдээ мэдээлэл (247/337)

 

Огноо: 2018 оны 09 дүгээр сарын 21-ний өдөр
 

Зорилго: Аймгийн эмэгтэй, эрэгтэй хүмүүст болон нийгмийн бүлгүүдэд тулгамдаж буй асуудлыг тодруулах мэдээллийг баримтын судалгаа ба жендэрийн статистикийн судалгаа, бүлгийн ярилцлагын аргаар, Жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах орон нутгийн тогтолцоо, түншлэлийн мэдлэг чадавхийг үнэлэх мэдээллийг ганцаарчилсан ярилцлага, асуулга судалгаа, хэлэлцүүлгийн аргуудыг тус тус ашиглан цуглуулж, тоон болон чанарын мэдээлэлд үндэслэн орон нутгийн жендэрийн нөхцөл байдал, асуудлын шалтгаан, үр нөлөөг хамрах хүрээний хамт тодорхойлж, жендэрийн бодлогын хувилбар боловсруулна.

 

Зөвлөхийн гүйцэтгэх ажлын хүрээ, нийлүүлэх бүтээгдэхүүн:

 1. Жендэрийн нөхцөл байдлын дүн шинжилгээ хийх талаар орон нутгийн иргэний нийгмийн байгууллагуудын төлөөлөлд семинар зохион байгуулах
 2. Орон нутгийн бодлого үйл ажиллагаанд жендэрийн нөхцөл байдлын дүн шинжилгээ хийж, тайланболовсруулах
 3. Бодлогын баримт бичгийн хувилбар боловсруулах
 4. Жендэрийн нөхцөл байдлын дүн шинжилгээний ажлыг танилцуулах семинар зохион байгуулах

Жендэрийн нөхцөл байдлын дүн шинжилгээний мэдээлэл цуглуулах судалгааны арга хэрэгсэлд тавигдах шаардлага:

1.Баримтын судалгаа

2.Хүйсээр ангилсан мэдээллийн судалгаа

3.Бүлгийн ярилцлага /3-4 удаа/

4.Ганцаарчилсан ярилцлага /25-аас багагүй шийдвэр гаргагч/

5.Асуулга судалгаа /50-60 төрийн албан хаагч/

6.Хэлэлцүүлэг /2-3 удаа/

Бүрдүүлэх материал:

 1. Уг ажлыг хийх сонирхлыг илэрхийлсэн албан хүсэлт
 2. Тус салбарт ашиг сонирхлын зөрчилгүй талаарх мэдүүлэг
 3. Байгууллагын орон тоо, цалин, бусад зардлын тооцооны хүснэгт
 4. Удирдах ажилтнуудын товч танилцуулга, мэргэжил, мэргэшлийг нотлох баримт, үүнд: диплом, сертификат, гэрчилгээний хуулбар
 5. Харилцагч банкны мэдэгдэл
 6. Тендерт оролцогчийн баталгаажуулсан санхүүгийн тайлан
 7. Сүүлийн 5 хүртэлх жилийн хугацаанд гүйцэтгэсэн ажлын жагсаалт, тэдгээрээс гүйцэтгэсэн ижил төстэй ажлын өртөг, хугацаа, байршил,
 8. Орон нутгийн төр захиргааны байгууллагуудтай хамтран ажиллаж байсан бол туршлагын талаарх аймгийн ЗДТГ-ын тодорхойлолт
 9. Ажлын санал /төлөвлөгөө, гүйцэтгэх арга/

 

Гэрээний хугацаа:

Гэрээ хүчин төгөлдөр болсон өдрөөс хойшажлын 20 хоног байна.

 

Санхүүжүүлэгч

Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яам

 

Өртөг

 • Гэрээний нийт үнэ  2.450.000 /хоёр сая дөрвөн зуун тавин мянган/ төгрөг байна.
 • Гэрээт ажлын гүйцэтгэлийг бүрэн хүлээлгэн өгсний дараа ажлын хөлсийг олгоно.

 

Материал хүлээн авах:

Тус зөвлөхийн ажлыг гүйцэтгэх тухай саналаа “Аймгийн Засаг даргын тамгын газар, Нийгмийн бодлогын хэлтэс ” гэж хаяглан 2018 оны 9 дүгээр сарын 28-ны өдрөөс өгөх, мөн өдрөөс өмнө цахим хэлбэрээр bd_2526@yahoo.comхаягаар ирүүлнэ үү.

 

Холбоо барих утас99772354

 

 

 

АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР

 

Огноо: 2018 оны 09 дүгээр сарын 21-ний өдөр
 

Зорилго: Аймгийн эмэгтэй, эрэгтэй хүмүүст болон нийгмийн бүлгүүдэд тулгамдаж буй асуудлыг тодруулах мэдээллийг баримтын судалгаа ба жендэрийн статистикийн судалгаа, бүлгийн ярилцлагын аргаар, Жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах орон нутгийн тогтолцоо, түншлэлийн мэдлэг чадавхийг үнэлэх мэдээллийг ганцаарчилсан ярилцлага, асуулга судалгаа, хэлэлцүүлгийн аргуудыг тус тус ашиглан цуглуулж, тоон болон чанарын мэдээлэлд үндэслэн орон нутгийн жендэрийн нөхцөл байдал, асуудлын шалтгаан, үр нөлөөг хамрах хүрээний хамт тодорхойлж, жендэрийн бодлогын хувилбар боловсруулна.

 

Зөвлөхийн гүйцэтгэх ажлын хүрээ, нийлүүлэх бүтээгдэхүүн:

 1. Жендэрийн нөхцөл байдлын дүн шинжилгээ хийх талаар орон нутгийн иргэний нийгмийн байгууллагуудын төлөөлөлд семинар зохион байгуулах
 2. Орон нутгийн бодлого үйл ажиллагаанд жендэрийн нөхцөл байдлын дүн шинжилгээ хийж, тайланболовсруулах
 3. Бодлогын баримт бичгийн хувилбар боловсруулах
 4. Жендэрийн нөхцөл байдлын дүн шинжилгээний ажлыг танилцуулах семинар зохион байгуулах

Жендэрийн нөхцөл байдлын дүн шинжилгээний мэдээлэл цуглуулах судалгааны арга хэрэгсэлд тавигдах шаардлага:

1.Баримтын судалгаа

2.Хүйсээр ангилсан мэдээллийн судалгаа

3.Бүлгийн ярилцлага /3-4 удаа/

4.Ганцаарчилсан ярилцлага /25-аас багагүй шийдвэр гаргагч/

5.Асуулга судалгаа /50-60 төрийн албан хаагч/

6.Хэлэлцүүлэг /2-3 удаа/

Бүрдүүлэх материал:

 1. Уг ажлыг хийх сонирхлыг илэрхийлсэн албан хүсэлт
 2. Тус салбарт ашиг сонирхлын зөрчилгүй талаарх мэдүүлэг
 3. Байгууллагын орон тоо, цалин, бусад зардлын тооцооны хүснэгт
 4. Удирдах ажилтнуудын товч танилцуулга, мэргэжил, мэргэшлийг нотлох баримт, үүнд: диплом, сертификат, гэрчилгээний хуулбар
 5. Харилцагч банкны мэдэгдэл
 6. Тендерт оролцогчийн баталгаажуулсан санхүүгийн тайлан
 7. Сүүлийн 5 хүртэлх жилийн хугацаанд гүйцэтгэсэн ажлын жагсаалт, тэдгээрээс гүйцэтгэсэн ижил төстэй ажлын өртөг, хугацаа, байршил,
 8. Орон нутгийн төр захиргааны байгууллагуудтай хамтран ажиллаж байсан бол туршлагын талаарх аймгийн ЗДТГ-ын тодорхойлолт
 9. Ажлын санал /төлөвлөгөө, гүйцэтгэх арга/

 

Гэрээний хугацаа:

Гэрээ хүчин төгөлдөр болсон өдрөөс хойшажлын 20 хоног байна.

 

Санхүүжүүлэгч

Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яам

 

Өртөг

 • Гэрээний нийт үнэ  2.450.000 /хоёр сая дөрвөн зуун тавин мянган/ төгрөг байна.
 • Гэрээт ажлын гүйцэтгэлийг бүрэн хүлээлгэн өгсний дараа ажлын хөлсийг олгоно.

 

Материал хүлээн авах:

Тус зөвлөхийн ажлыг гүйцэтгэх тухай саналаа “Аймгийн Засаг даргын тамгын газар, Нийгмийн бодлогын хэлтэс ” гэж хаяглан 2018 оны 9 дүгээр сарын 28-ны өдрөөс өгөх, мөн өдрөөс өмнө цахим хэлбэрээр bd_2526@yahoo.comхаягаар ирүүлнэ үү.

 

Холбоо барих утас99772354

 

 

 

АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР