Хууль & Эрх зүйн орчин (42/78)

2017 оны 43-р захирамж

Батлагдсан он: 2017
Ангилал: Аймгийн Засаг даргын захирамж,