ЗД-ын захирамж & ИТХ-ын тогтоол

Гамшгаас хамгаалах өндөржүүлсэн бэлэн байдлын зэргийг цуцлах тухай.

Тайлбар: Аймгийн Засаг даргын А110 тоот захирамж.

2017 оны А/44 тоот захирамж

Тайлбар:    

Зах зээлийн өдөрлөг зохион байгуулах тухай

Тайлбар: Аймгийн Засаг даргын А/339 тоот захирамж

Төрийн жинхэнэ албан тушаалд анх ороход мэргэшлийн шалгалт авах журам, заавар

Батлагдсан огноо: 2013 он
Тайлбар: Монгол Улсын иргэнийг төрийн жинхэнэ албаны гүйцэтгэх албан тушаалд анх орох тохиолдолд өрсөлдүүлэн шалгаруулах зорилго бүхий төрийн жинхэнэ албаны мэргэшлийн шалгалт авахтай холбогдсон харилцааг энэхүү журмаар зохицуулна.

Төрийн албаны салбар зөвлөлийн үйл ажиллагааны үр дүнг үнэлж, дүгнэх журам

Батлагдсан огноо: 2014 он
Түлхүүр үг: төрийн албаны салбар зөвлөл
Тайлбар: Энэхүү журмын зорилго нь "Төрийн албаны тухай хууль", "Төрийн албаны салбар зөвлөлийн ажиллах журам", төрийн албаны стандартыг хэрэгжүүлэхэд оршино.

Төрийн албаны зөвлөлийн салбар зөвлөлийн ажиллах журам

Батлагдсан огноо: 2013 он
Түлхүүр үг: төрийн албаны салбар зөвлөл
Тайлбар: Төрийн албаны зөвлөлийн салбар зөвлөл (цаашид “Салбар зөвлөл” гэх) нь Төрийн албаны тухай хууль болон бусад холбогдох хууль тогтоомж, Төрийн албаны зөвлөлийн үйл ажиллагааны дүрэмд заасан төрийн албаны хүний нөөцийн удирдлагатай холбогдсон Төрийн албаны зөвлөлийн бүрэн эрхийг хэрэгжүүлж, төрийн үйлчилгээг үзүүлэх чиг үүрэг бүхий яам, агентлаг, аймаг, нийслэлийн хэмжээнд ажиллах Төрийн албаны зөвлөлийн зохион байгуулалтын бүтцийн салбар нэгж мөн.
Нийт: 6