Монгол банкны мэдээлэл (9/14)

"Санхүүгийн боловсрол" 3 сарын аян PART 3

Эрхлэн гаргасан: Сүхбаатар аймаг дахь Монголбанкны салбар
Хэвлэгдсэн он: 2017

"Санхүүгийн боловсрол" 3 сарын аян өнөөдрөөс эхэлж байна. Монгол Улсад хэрэгжиж буй "Олон нийтийн санхүүгийн суурь мэдлэгийг дээшлүүлэх хөтөлбөр"-ийн хэрэгжилт, явцыг олон нийтэд сурталчлах, санхүүгийн боловсролын ач холбогдлыг нийгэмд таниулах нь тус аяны гол зорилго болох юм.

Файлын нэр Огноо
1 11 Даатгал.pdf 2017-10-26
2 12 Хувь хүний санхүү.pdf 2017-10-26
3 13 Ану Анар 2 а.pdf 2017-10-26
4 14 Ану Анар 2б.pdf 2017-10-26
5 15 Төв банк.pdf 2017-10-26