Монгол банкны мэдээлэл (10/14)

Монголбанкны мэдээлэл сэтгүүл

Эрхлэн гаргасан: Сүхбаатар аймаг дахь Монголбанкны салбар
Хэвлэгдсэн он: 2017

https://www.mongolbank.mn/documents/brochure/brochure11.pdf