Монгол банкны мэдээлэл (11/14)

Монголбанкны мэдээлэл сэтгүүл

Эрхлэн гаргасан: Сүхбаатар аймаг дахь Монголбанкны салбар
Хэвлэгдсэн он: 2017

https://www.mongolbank.mn/documents/brochure/brochure12.pdf