Монгол банкны мэдээлэл (12/14)

Сүхбаатар аймгийн банкны салбарууд “Санхүүгийн хэрэглэгчийг хамгаалах” аяны нээлт

Эрхлэн гаргасан: Сүхбаатар аймаг дахь Монголбанкны салбар
Хэвлэгдсэн он: 2018.01.11

Сүхбаатар аймгийн банкны салбарууд “Санхүүгийн хэрэглэгчийг хамгаалах” аяны нээлтийг албан ёсоор хийлээ. Энэхүү аянг 2018 оны 01 дүгээр сарын 02-ны өдрөөс 05 дугаар сарын 31-ний өдрийг дуустал 5 сарын хугацаанд зохион байгуулахаар төлөвлөөд байна.