Монгол банкны мэдээлэл (14/14)

Монголбанкны мэдээлэл сэтгүүлд - Сүхбаатар аймаг дахь Монголбанкны салбар хуудас 22-24

Эрхлэн гаргасан: Сүхбаатар аймаг дахь Монголбанкны салбар
Хэвлэгдсэн он: 2018.01.24

https://www.mongolbank.mn/documents/brochure/brochure14.pdf