Сумдын сарын мэдээ

                                                                                         АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН

                                                                                                 ГАЗРЫН ТӨРИЙН ЗАХИРГАА

                                                                                                     УДИРДЛАГЫН ХЭЛТЭС

 

 

 

 

 

              3-р сарынцагүеийнмэдээ

Төрзахиргаанычиглэлээр:

- Албанхэрэгхөтлөлтийнявцад 2018 оны2018 оны 03-р сарын байдлаар дээд газраас нийт 19 албан бичиг ирснээс, хариутай бичиг 6 ирж, хугацаанд нь шийдвэрлэсэн 4, шийдвэрлэгдэх хугацаа хэтэрсэн 1, шийдвэрлэгдэх хугацаа болоогүй 1 албан бичиг байна.

- Дээд шатны байгууллагаас нийт 2 эрх зүйн баримт бичиг ирснээс, Аймгийн Засаг даргын захирамж 2  ирж хэрэгжлээ.

- Иргэдээстөрийнзахиргааныбайгууллагаалбантушаалтандхандажирүүлсэнөргөдөлгомдол 17иржирүүлснээс, 14 өргөдөл гомдлыг хугацаанд нь шийдвэрлэж, хугацаа болоогүй өргөдөл гомдол 3, шийдвэрлэлт 82,35% хувьтай.

- Сумын Засаг даргын А-захирамж 5, Б-захирамж 0 Засаг даргын албан даалгавар 0, Засаг даргын албан бичиг 9, Тамгын газрын даргын А-тушаал 1, Б-тушаал 0, Тамгын газрын даргын албан бичиг 6 гарч хэрэгжсэн байна.Дээд газарт нийт 6 албан бичиг хүргүүлж ажилласан.

- Мал тооллогын бүртгэлийг Аймгийн архивт шилжүүлэн хадгалах болсонтой холбогдуулан, малчны А дансанд иж бүрэн тооллого явуулах ажлын хэсгийг Засаг даргын захирамжаар томилон ажиллаж байна.

- 2018 оны 02 дугаарсарын 21-ны өдөрМалын гоц халдварт шүлхийөвчнийоношбаталгаажуулахшинжилгээнийхариуирж“Гамшгаасхамгаалахөндөржүүлсэнбэлэнбайдлынзэрэгтшилжүүлэнхориоцээрийндэглэмтогтоохтухай”СумынЗасагдаргын 2018 оны А/07 тоотзахирамжгарчхэрэгжлээ.

- Голомтын бүсэд байгаа малын судалгааг гаргаж үзлэг тандалт, ариутгал халдваргүйжүүлэлтийг

- Уг өвчин гарсантай холбогдуулан пост, хөдөлгөөнт эргүүл, хариуцлагатай жижүүрийг ажиллуулж анх шинж тэмдэг илэрсэн 2018 оны 02 дугаарсарын 18-ны өдрөөсхойш 28 хоногийнхугацаандөвчлөлнэмэгдээгүйучир 2018 оны 03 дугаар 19-ны өдөрөндөржүүлсэнбэлэнбайдлынхориоцээрийндэглэмийгцуцалсан.

-  Хорио цээрийн дэглэмийн хугацаанд 88 хүн, 10техник хэрэгсэл ажиллаж шатахуун- 3.538.580, томилолт- 8.274.000, бусад 845.160, Нийт 12.657.740 төгрөгийн зардал гарсан. Сумын онцгой комиссын хуралдааныг 4 удаа зохион байгуулсан.

- 02 сарын 24-нд Засаг дарга болон Төсвийн шууд захирагч нар  ЗДТГ-ын албан хаагчидтай 2018 оны “Үр дүнгийн гэрээ”, төлөвлөгөө байгууллаа.

- БЗД нарыг ажиллах нөхцөл боломжийг бүрдүүлэх зорилгоор нийт 4.050.000 төгрөгийн  шинэ комьпютерыг гардууллаа.

            - ЗДТГ-ын ажилтан, албан хаагчид, Албан байгууллагын дарга нарын  хурлыг хуралдуулж үүрэг даалгавар өгч, мэдээлэл солилцон ажиллаа.

- Албан байгууллагуудын албан хаагчдын цагийг бүртгэж үр дүнг тооцон ажиллаа.

- 03 дугаар сарын 19-нд мэдээллийн цагийг зохион байгуулж Сумын Засаг дарга нь 2017 оны болон 2018 оны 1-р улиралд хийсэн ажлын тайлан, байгууллагын дарга, эрхлэгч нар болон мэргэжилтэнүүд  иргэддээ мэдээлэл танилцууллаа.

- Сумын хөгжлийн индексийг 2017 оны жилийн эцсийн байдлаар программд шивж орууллаа.

- Дэлхийн усны өдрийг зохион байгуулах ажлын хүрээнд 6-9-р ангийн сурагчдын дунд “Мөрөөдлийн талын ногоон хот” гар зургийн уралдааныг зохион байгуулсан.

- Хууль, эрхзүйн мэдлэг шалгах сорилыг ЗДТГ-ын албан хаагч болон албан байгууллагын дарга, эрхлэгч нар 21 албан хаагчаас авч дүгнэлээ.

Хөдөлмөрэрхлэлт, нийгмийнхаламжийнчиглэлээр:

- Аймгийн ХХҮГ-ынөдөртутмынзааварзөвөлгөөавчажилтөрлөөуялдууланзохионбайгуулжажиллалаа.

-Амьжиргаагдэмжихзөвлөлийнхурлыг  2 удаахийжасаргаанытэтгэмжээсунгуулах 2 иргэнийасуудлыгхэлэлцэншийдвэрлэсэн.

- Өрхийнамьжиргаанытүвшинтогтоохсудалгааны 2 өргөдлийгхүлээнавч 2 өрхөөссудалгаагавчхүргүүлсэн.

- Хөдөлмөрэрхлэлтээсзарлагдсантөсөлхөтөлбөрүүдийнталаархзарыгсумынгруппболонзартавьжмэдээлж 7 иргэнийтөслийгхүлээнавсан. 

- 3 дугаарсарын 21-нд Сумынажилгүйиргэдтэй "Ажилтайорлоготойиргэнийтөлөө" хөдөлмөрэрхлэлтээсхэрэгжижбуйтөсөлхөтөлбөрболонзээл, сумхөгжүүлэхсангийнзээлийнталаарнээлттэйхэлэлцүүлэгуулзалтыгамжилттай зохионбайгууллаа.

- Энэөдөр  2018 ондамьжиргаагдэмжихээрсонгогдсон 23 өрхболонхүнснийэрхийнбичигүйлчилгээндхамрагдажбуйөрхүүдтэйнээлттэйярилцанамьжиргаагдэмжинажиллахадюухэрэгцээшаардлагатайбайгааэсэхталаарсудалжцаашидхамтранажиллахөрхийнтөлөвлөгөөгболовсруулнамөнхөгжөөнттэмцээнзохиожзорилтотбүлгийнэмэгтэйчүүдэдгарынбэлэггардуулантэднийгбаярлуулнахүнэмнэлэгньсургалтхийнэмчийнүзлэгтхамруулна.

-Хүүхэдгэрбүлийнхүчирхийллээсурьдчилансэргийлэххамтарсанбагийнхурлыг 2 удаахийж  2018 ондхийхажлынтөлөвлөгөөгөөбатлууланшаардлагатайхөрөнгийгтөсөвттусгуулахаарсумыниргэдийнтөлөөлөгчдийнхуралдөгсөн.

Улсынбүртгэлийнчиглэлээр:

Иргэнийбүртгэлийнүйлчилгээгиргэнийхүсэлтийндагуутасралтгүйхүргэжажиллажбайна.

•           Төрснийбүртгэлд -3 иргэн

•           Гэрлэлтийнбүртгэлд – 1 иргэн

•           Гэрлэлтцуцлуусныбүртгэл – 1 иргэн

•           Иргэнийүнэмлэхээхаяжгээгдүүлсэн -9 иргэн

•           Аймагхотоосбүрмөсөншилжинирсэн – 7иргэн

•           Сумхоорондшилжинявсан – 1

•           Иргэнийүнэмлэхзахиалга ИУБ-31 – 5 иргэнгэхмэтнийт 27 иргэнийбүртгэлийгхолбогдохбичигбаримтыгхүлээнавчхүсэлтийндагуушийдвэрлэж ИУБ хаадармаягтуудыгУлсынбүртгэлийнхэлтэстхүргүүлжажиллаа.

- Улсынбүртгэлийнхэлтэстсарбүрийн 20-нд үнэтцаас, үйлажиллагаанытайланмэдээгтогтмолцагхугацаандхүргүүлжбайна.  Цагийнбалансийгсарбүрхүргүүлээ.

- Жилийнэцсийн ХА-1, ХА-2  мэдээгнэгтгэн  2017 оны 12 сарын 31 байдлаартасалбарболгожхүргүүлээ.

- 2017 оныбүртгэлийнжурналШинэтөрсөн, гэрэлсэн, үрчилсэн, эцэгтогтоолгосон, насбарсанзэрэгжурналуудыгхаажУлсынбүртгэлийнхэлтэстхүргүүлжажилласан.

- Мөнаймагхот, сумдүүрэгбагхооронд, иргэнийүнэмлэхзахиалга, иргэнийүнэмлэхолголтзэргийгжурналыгхаалаа.

- 2017 оны ХАСХОМ хөрөнгөоруулагынмэдүүлэгцахимаарцагхугацаандньбөглөжшийдвэрлэжбаталгаажууллаа. БаталгааныхуудасыгУлсынбүртгэлийнхэлтэстхүргүүлжажиллаа.

Татварынчиглэлээр:

-2-р сарын байдлаар улсын төсөвт 475,0  орон нутгийн төсөвт 13350,0 төг төвлөрүүлсэн.

- 2-р сарын төсвийн орлогын мэдээг сумын төрийн сангаар баталгаажуулан холбогдох газруудад хугацаанд нь илгээсэн.

- Хөнгөлөлт эдлэхээр материал бүрдүүлж тайлан илгээсэн 15 иргэний тайлан шаардлага хангахгүй гэж буцаж ирсэнийг засварлан илгээсэн.

-Сумын хэмжээнд нийт 21 иргэн 9931131 төгрөгийн хөнгөлөлт эдлэхээр материал бүрдүүлж өгсөн байна.

-ХААН банкны Үл ХөдлөхЭд Хөрөнгийн тайлангийнзөрүүг засварлуулсан.

-Сөдөт ХХК нь 2017 оны жилийн эцсийн тайлангаар ААН-ын орлогоор 108000 төгрөгийн үлдэгдэлтэй  гарсныг барагдуулсан.

            -2018 оны 1-р улирлын байдлаар 8 ААН-ээс ААНОАТ,Цалингын ашгаар урьдчилгаа татвар төлүүлсэн.                                                                                                              

            -Татварын хуулийн өөрчлөлтийн талаархи хэлэлцүүлэгт санал явууллаа.

Малэмнэлгийнчиглэлээр:

- Улсын төв лабораторийн шинжилгээний хариугаар малын гоц халдварт шүлхий өвчтэй болох нь тогтоогдсон 4 үхрийг Сумын засаг даргын 02.22-ны өдрийн А/08 тоот захирамжаар “Устгалын комисс” томилогдон устгалыг 02.24-нд заавар, журмын дагуу хийж гүйцэтгэсэн.

- Голомтын бүсийн малтай 46 өрхийн хашаа, хороо, өтөг бууцанд ариутгал, халдваргүйжүүлэлт, Сумын төвд байгаа өвчлөмтгий 392 бог малд урьдчилан сэргийлэх тарилга хийсэн. 

- Өвчин гарсан 2 өрх болон устгалын цэг, голомтын бүсэд байгаа малтай 29 өрхийн хашаа, хороонд Аймгийн мал эмнэлгийн эмч ариутгал халдваргүйжүүлэлтийг хийж ажилласан.

Шүлхий өвчний өвчлөлийн шалтгааныг тогтоох зорилгоор өвчин гарсан болон голомтын бүсийн эрүүл 38 үхрээс цусны дээж авч явуулсан.

- Эцсийнариутгалхалдваргүйжүүлэлтийгаймгийнмалэмнэлгийналбанаасирсэнажлынхэсэгхийжгүйцэтгэсэн.

Санхүү,төрийнсангийнчиглэлээр:

- 2 дугаар сарын цалингийн гүйлгээг хийж гүйцэтгэсэн. Төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээг 3 сарын 2-нд нягтлан бодогч нараас авч төлөвлөгөө гүйцэтгэлд хяналт тавьж ажилласан.

- Байгууллагуудын Нийгмийндаатгалынтайланг хугацаанд ньшивжилгээсэн. Няравынтайлангпрограммдээршивжоруулсан.

- Сумын татварын байцаагчтайгаа сумын орлогоо нэр төрөл тус бүрээр тулган холбогдох залруулах бичилтыг хийсэн. 2 сард татварын орлого нийт 4895909.29 төгрөг төвлөрүүлсэн байна.

-2 сарын өрийн мэдээг төрийн сангийн программд бүрэн шивж оруулан баталгаажуулсан.

- Төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн шилэн дансанд оруулах мэдээ мэдээллийг хуулийн хугацаанд бүрэн оруулж баталгаажуулсан. 2018 оны төсөв батлагдаагүйтэй холбоотойгоор төлөвлөгөө тусгагдаагүй байна.

- Төсөвт байгууллагуудын хэвийн үйл ажиллагааг хангахад зориулсан гүйлгээг баталгаажуулан ажиллаа. Мөн бүх дансны 140020 эдийн засгийн ангилал нь 0 үлдэгдэлтэй байх ёстойг холбогдох эдийн засгийн ангилалруу залруулах бичилтийг хийсэн.

- 2018.03.09-ны өдөр Сумын Орон нутгийн хөгжлийн сангийн саналыг санхүүгийн дэмжлэгт тааруулан хуваарилан эрэмбэлсэн. Ажлын хэсгээр:

1. Хилийн тор засварлах – 10000000 төгрөг

2. Булгийн эх хаших хамгаалах – 3000000 төгрөг

3. Хаягжуулалт – 2500000 төгрөг

4. нэгдсэн уурын зуух өргөтгөл, засвар – 25084029 төгрөг

5. Наадмын бэлтгэл ажлыг хангах – 2500000 төгрөг

6. Халуун усны засвар – 3000000 төгрөг

7. Эрүүл мэндийн урьдчилан сэргийлэх үзлэг – 3000000 төгрөг нийт 7 төслийн 49084029 төгрөг гэж хуваариалагдсаныг төсөл хөтөлбөр тус бүрээр нь орон нутгийн хөгжлийн сангийн төсөл боловсруулах журмын 3 дугаар хавсралтын  “ОРОН НУТГИЙН ХӨГЖЛИЙН САН ХӨТӨЛБӨР, ТӨСӨЛ, АРГА ХЭМЖЭЭ ТОДОРХОЙЛОХ МАЯГТ”-г бөглөн сумын ИТХ-д өргөн барихад бэлэн болсон.

- Төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн 2018 оны жилийн эцсийн санхүүгийн нэгтгэсэн тайланг аймгийн Аудитын албанд болон Төрийн сангийн хэлтэст албан бичгээр хүргүүлсэн.

-Санхүүхяналт, аудитыналбанаасулсынболонороннутгийнөмчитажахуйтооцоотүйлдвэрийнгазруудын “Шилэнданснытухай” хуулийнхэрэгжилтэндгүйцэтгэлийнаудитхийжтөсөвтбайгууллагуудболонэмийнэргэлтийнсанмэдээллийгхугацаахожимдуулсан, хагасдутуумэдээлсэнгэхзэрэгзөрчилдутагдалилэрсэналбаншаардлагаирсэнийхугацаатайбичгийнхариуг 3 сарын 12-нд хугацаандньбарагдуулсан.

            Эрүүлмэндийнчиглэлээр:

Нийт үзлэг -345

 • Амбулаториор-122
 • Урьдчилан сэргийлэх үзлэг-121
 • Гэрийн идэвхийтэй хяналт-94
 • Артерийн гипертензийн эрт илрүүлгийн үзлэгт 27 иргэн хамруулсан.

Яаралтай тусламжийн дуудлага 103

 • Үүнээс алсын дуудлага 29
 • Осол гэмтлийн дуудлага 4
 • Сувилахуйнбагхэвтрийнөвчтэй 3 хүндгэрээрасаргаахийсэн.

-Ерөнхий боловсролын сургуулийн анги даасан багш нар болон Нархан цэцэрлэгийн нийт 22 багш нарт “Осол гэмтэл, анхны тусламж” сэдвээр сургалт хийж гарын авлага тараалаа.

- Хэвтэн эмлүүлэгчдэд эрүүл мэндийн төвийн тогооч  “Зєвхооллолт” сэдвээр сургалт хийлээ.

- Ажилтан албан хаагчдад “Гамшгаас хамгаалах тухай” хуулиар сургалт хийлээ.

- Өндөржүүлсэн бэлэн байдлын үед ЭМТөвийн 11 ажилтан албан хаагч 24 хоногийн турш орсон гарсан хүн машинуудыг ариутгаж давхардсан тоогоор 910 иргэнийг ариутгасан байна.

Боловсрол, соёлынчиглэлээр:

“Нархан” цэцэрлэгсургалт, хүмүүжлийн чиглэлээр:

- Багшийн мэргэжил дээшлүүлэх 5 болон 10 дах жилийн үндсэн сургалтанд 2 багш хамрагдлаа.

- “Миний гэр аюулгүй орчин” аяны хүрээнд Сумын Эрүүл мэндийн төвөөс “Осол гэмтэл түүнээс урьдчилан сэргийлэх, Анхны тусламж” сургалтанд бүлгийн 3 багш оролцсон.

- Хүүхдийнгарынжижигбулчингхөгжүүлэх,  ангийнорчиннөхцлийгтохижуулах, өдөртутмынүйлажиллагаагсайжруулахзорилгоордараах ажлыггүйцэтгэлээ.

- Үүнд: Энэсарынсэдэв “Таванхошуумал” бөгөөддунд, ахлахбүлгийнбагшнарүйлажиллагаандтохирсонсэтгэхүйхөгжүүлэхдасгалажил 25ш-ийг, ноос, хөвөнашиглантаванхошуумалынүзүүлэн, тараахматериал 23ш, дунд бүлэгэцэг,эхийн зөвлөлтэй  хамтран гарын доорх материалаар 26ш бүтээл хийлээ.

- “Аав ээждээ барих бидний бэлэг” сэдвийн хүрээнд: Олон улсын эмэгтэйчүүдийн эрхийг хамгаалах баярыг угтаж, хүүхдүүд ээжүүддээ зориулан “Март 8”  цэцгийн баглаа, Цэргийн баярыг угтан аавууддаа зориулан “Аавдаа бэлэглэв” дугтуйтай цэцгийг хииж бэлэглэсэн.

- Сүхбаатар аймгийн Хүүхэд, Гэр бүл, Залуучуудын хөгжлийн газраас зохион явуулсан “Би эстрадын дуучин 2018” тэмцээний 1-р шатыг ЕБС-тай хамтран  амжилттай зохион байгуулсан. Үүнд: Сургуулийн өмнөх боловсролоос 16 хүүхэд  эхний байранд шалгарсан хүүхдүүд 2-р шатанд амжилттай оролцсон.

Ариун цэвэр, эрүүл ахуйн чиглэлээр:

 • Нийт 80 хүүхдийн хэрэглэх ор дэрний цагаан хэрэгсэл, алчуурыг сольж, стандартын дагуу угааж ариутгасан.
 • Ханиад томуу болон бусад халдварт өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх зорилгоор өглөө бүр хүүхдийг хүлээж авахдаа содтой усаар амыг нь зайлуулж, гарыг нь ариутгаж хэвшсэн.
 • Томуу, томуу төст өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх зорилгоор Сумын Эрүүл мэндийн төвтэй хамтран нийт 65 суралцагчийг урьдчилан сэргийлэх үзлэг хамруулсан. Мөн хаалга, цонх, хүүхдүүдийн сандалд сармис зүүсэн.    
 • Хүүхдийг сульдах, ядрах байдлаас сэргийлэх зорилгоор өдөр тутмын бага үдэд тэжээллэг зутан, чацаргана, аарц, тараг зэргийг өгч үйлчилж байна.
 • Бүх өрөө тасалгаа, анги танхимдаа 7 хоногийн 5 дах өдөр болгон их цэвэрлэгээ,хивс, хивсэнцэрийг өдөр бүр тоос сорогчоор соруулан чийгтэй цэвэрлэгээ, хүүхдийн  хөнжил, гудсыг салхинд гаргаж, ариутгал халдваргүйжүүлэлтийг хийж хэвшсэн

Ерөнхийболовсролынсургууль:

-Аймгийн БСУГ-аас ирж буй хариутай тайлан мэдээ мэдээлэл, судалгааг цаг тухайд нь бичиж цаасаар болон файлаар явуулж байна.

-УБ хот БМДИ –ээс зохион байгуулж буй 10-дахь жилийн үндсэн сургалтанд 2 багш хамрагдлаа.

- 5,9-р ангийн сурагчдаас Улсын шалгалтын сорил авах, Дунд ангийн сурагчдаас бүх мэргэжлийн хичээлүүдээр түвшин тогтоох шалгалт авах хуваарийг гарган шалгалт авч байна.

- Физикийн багш нь нарын сайн хичээл үйл ажиллагааны аймгийн зөвлөгөөнд оролцож, 1-р бүрэн дунд сургуулийн 8-р ангид "Цуваа ба зэрэгцээ холболтын үеийн хүчдэл хэмжих" сэдвээр хэлэлцүүлэгт хичээлийг заалаа.

- Сайн хичээл үйл ажиллагааны аймгийн зөвлөгөөнд сургалтын менежер, физикийн багш нар амжилттай оролцож  “Физикийн хичээлийн чанарыг сайжруулах”  туршилтат илтгэл аймгийн хэмжээнд 3-р байр эзэллээ.

- Улс, аймгийн төрөлжсөн олимпиадад мэргэжлийн багш нар сурагчдыг сонгон бэлтгэл   ханган ажиллаж  байна.

- Шагдарсүрэн багшийн нэрэмжит “Монгол хэл” ний 6-р ангийн массын цуврал олимпиадын 3-р шатны шалгаруулалт 03 сарын 10-ны 09 цагт болж нийт 16 сурагч хамрагдлаа. Аймгийн хэмжээнд “Математик”-ийн онлайн олимпиад зохион байгуулагдлаа.  Нийт  64 сурагч,  5 багш  хамрагдсан.

- Олон улсын хүүхдийн эрхийг хамгаалах өдөр 6-9-р ангийн сурагчдад "Хүүхдийн журамт үүрэг-хүүхдийн харилцаа"сэдвээр нийгмийн ажилтан, НТНБагш нар хамтран сургалт зохион байгууллаа.

- 9а ангийн сурагчдад "Осол гэмтлээс хэрхэн урьдчилан сэргийлэх,осол гэмтлийн үед хэрхэн анхны тусламж үзүүлэх " талаар анги удирдсан багш  сургалтыг явууллаа.

- "Эх хэл амжилтын түлхүүр" төслийн хүрээнд зохиогдож буй "Утгын чимэг" богино өгүүллэгийн уралдааны 2-р шатанд нийт 6 сурагч шалгарлаа.

- Аймгийн нийтийн номын сан, БСУГ, Ахмад багш нарын холбооноос зохион байгуулж буй “ Ээжээ  би тандаа  хайртай ” захидлын  уралдаанд сургуулийн хэмжээнд бага дунд ангийн нийт 74 сурагч, аймгийн хэмжээнд 1030 сурагч  амжилттай оролцож, 4-р ангийн сурагч Ч.Нандин-Эрдэнэ бага насны ангилалд 3-р байр эзэлж итгэлт хамбад аялах эрхийн бичгээр шагнагдлаа. 

-Сумын нийтийн номын сангаас зохион байгуулсан  “Ээждээ захидал бичээрэй” захидлын уралдаанд  нийт  50   сурагч амжилттай оролцлоо.

- 2018 оны 03 сарын 15,16-ны өдөрСүхбаатараймгийнхэмжээндзохионбайгуулагдахИхзохиолчД.Нацагдоржийнөсвөрийняруунайргийн  “Хүрэл – тулга”, “Биэстрадындуучин – 2018” наадмуудын 1-р шатыгудирдамжийндагуузохионбайгууллаа.  Нийт сургууль, цэцэрлэгийн нийт 37 сурагч амжилттай оролцсон.

- 03 сарын 10-ны 09 цагт “Боловсролынсалбарынилтодбайдал, эгэххариуцлага” төслийннээлтэнднийтэцэгэхчүүд, багшнарын 70 гаруйхүмүүсхамрагдлаа. Мөн 10 эцэгэх, 5 багшийгтүүврийнаргаарсонгон 2 өдрийнтуршсургалтзохионбайгууллаа.

- Хэрэглэгчийнэрхийгхамгаалахолонулсынөдрийгтохиолдуулан "Хэрэглэгчгэжхэнбэ? Эрхашигаахэрхэнхамгаалахвэ? “сэдэвтхичээлийгангиудирдсанбагшнарсурагчдадмэдээлэлхийжхарилцанхэлэлцүүлэгөрнүүллээ.

- Монголцэргийнөдөр, зэвсэгтхүчний 97 жилийнойгугтандундангийнхөвгүүдийндунд “Орчинцагийнмонголцэрэг” сэдэвтэсээбичлэгийнуралдааныгзохионбайгууллаа. Нийт 10 сурагчамжилттайоролцож, 3-н сурагчийнматериалыгилтгэххуудасныхамтБСУГазартхүргүүлсэн.

-Аймгийн ЭМТ-өөс 13-14 наснынийтэрэгтэй, эмэгтэй 50 сурагчдаас “Тамхинызохистойхэрэглээ” сэдэвтсудалгаагавчнэгтгэлхүргүүллээ.

- Монголынзохиолчдынэвлэлийнгишүүн, МУСТА ЯруунайранчЦ.Оюундэлгэрийннэрэмжит “Талынэгшиглэн” яруунайргийнцахимуралдаанднийт 3 хүүхдийнбүтээлийгоролцуулж 2-р шатанд 9а ангийнсурагчЭ.Хонгорзулшалгарч “Эхорны” сэдэвтшүлгээцахимаархүргүүллээ.

- “Бид эмчдээ хайртай” сэтгэлийн хандивын аянд багш нар болон  анги хамт олон  нэгдэж  нийт багш ажилчид 300.000 төгрөгний хандив өргөсөн.

 

ДАРГА                           А.УРАНГОО