Сумдын сарын мэдээ

ТҮВШИНШИРЭЭ СУМЫН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН

ГАЗРЫН 2018 ОНЫ 3 ДУГААР САРЫН АЖЛЫН ТАЙЛАН

2018.03.27.

НЭГ. УДИРДЛАГА ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТЫН ТАЛААР:

Түвшинширээ сумын төсвийн байгууллагын дарга эрхлэгч нар болон багийн Засаг дарга  сумын Засаг даргатай 2018 оны үр дүнгийн гэрээгээ байгуулж, мөн ЗДТГазрын мэргэжилтнүүд Тамгын даргатай үр дүнгийн гэрээ байгуулах ажлыг гүйцэтгэж ажилласан байна. 

Аймгийн ЗДТГ-ын ажлын хэсэг ирж сумын  хөрөнгө оруулалт, хөгжлийн бодлого, төлөвлөлт, худалдан авах үйл ажиллагаанд зөвлөмж чиглэл өгч, сургалт зохион байгуулан ажилласан байна.

ХОЁР: ХУУЛЬ, ЭРХ ЗҮЙН ХҮРЭЭНД

Байгаль орчны багц хуулийг суртчлах ажлын хүрээнд байгаль орчны тасаг болон мал эмнэлэг үржлийн тасгийн мэргэжилтнүүдтэй  хамтран малчин иргэдэд малын сэг зэм болон хог хаягдлын талаар мэдээлэл өгч хөдөөгийн айл өрхөөр явж мэдээлэл өгхийн зэрэгцээ ЕБСургуулийн суралцагчдад” Хог хаягдлын менежмент” сэдэвтэй сургалтыг зохион байгуулан ажилласан байна.

ГУРАВ.  НИЙГМИЙН ХАЛАМЖИЙН ХУУЛИЙН ХҮРЭЭНД:

            2018 оны 03-р сард Шинэ төрсөн хүүхдийг  Өрхийн мэдээллийн нэгдсэн санд бүртгүүлэх   өргөдлийг  иргэдээс хүлээн авч  маятын дагуу  5  хүүхдийг бүртгэсэн.

            "Өрхийн амьжиргааны түвшинг тодорхойлох судалгаа"-нд хамрагдах  өргөдөл гаргаж судалгаанд хамрагдахыг хүссэн 32  өрх өргөдөл гаргасаны дагуу судалгааг авсан.

         Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газрын нийгмийн халамжийн хэлтсийн дарга Т. Алтаннавч, хяналт шинжилгээ үнэлгээ хариуцсан мэргэжилтэн Ц. Алтансувд, өрхийн мэдээллийн нэгдсэн сангийн өргөдөл гомдол хариуцсан мэргэжилтэн С. Балжинням, жолооч С. Наранбаатар нар нь 2018 оны 03-р сарын 13-ны өдрөөс эхлэн 2 хоногийн хугацаанд Түвшинширээ суманд ажиллалаа. Томилолтын хугацаанд дараах ажлыг хийж гүйцэтгэсэн. Үүнд: Өрхийн амьжиргааны түвшин тодорхойлох судалгаанд хамрагдаагүй өргөдлөө гаргасан нийт  хөдөөгийн 25 өрхөөс батлагдсан аргачлалаар судалгаа авсан.

Монгол Улсын Засгийн газрын  тогтоолоор батлагдсан  "Эх, олон хүүхэдтэй өрх толгойлсон эцэг, эхэд олгох тэтгэмжийг  олгох тухай хуулийн дагуу  0-3 хүртэлх насны хүүхэд асарсаны   тэтгэмжид хамрагдах  4 иргэн  хамрагдах   бүрдүүлсэн баримт  бичгийг хүлээн  авч хувийн хэргийг нээж мэдээллийг Нийгмийн халамжийн мэдээллийн нэгдсэн санд бүртгэн  аймгийн ХХҮГ-ын дэд даргаар баталуулан Жирэмсэн эхийн тэтгэмжид-4 иргэний хувийн хэргийг нээн сумын Засаг даргаар батлуулан иргэдийг тэтгэмжид хамруулан ажиллаа.

Д.Маамыннэрэмжит ЕБС

            Сүхбаатараймагдахь МСҮТ-өөсзохионявуулсантөлбөртэй ХАБЭА-Н сургалтадзахиралЦ.Цэцэгдэлгэр, нийгмийнажилтанЯ.Мөнхтулга, эмчД.Шүрэн-Эрдэнэ, слесарьД.Бат-Эрдэнэнарын 4 хүнхамрагдажчадамжийнгэрчилгээавлаа.

СүхбаатараймгийнZFilmsстуди, Боловсролсоёлурлагийнгазар, АЗДТГ-ынхамтранзохионбайгуулсан “Ээжээбитандаахайртай” захидлынуралдаанд  4а ангийнсуралцагчБ.Бум-Аюуштусгайбайрэзэллээ.

ӨсвөрийнАймгийнАваргашалгаруулах “Чөлөөтбөх”-ийнтэмцээнд 30кг жиндалтанмедалийгБ.НаранӨлзиймөнгөнмедалийгБ.Төгсбаатар 34кг жиндтусгайбайрБ.Идэржав 48кг жиндмөнгөнмедалийгГ.Анхбаярнартустусхүртэж,Г.Анхбаярмааньулсынаваргашалгаруулахтэмцээндоролцлоо.

Багш, ажилчдынчөлөөтцагийгзөвболовсонөнгөрүүлэхүүднээсхүнтусбүрдээркартнээжгэрээрбяцханномынсанаялуулжбайна.Угномынсанньуламжлалболонаялахбөгөөдсургуулийннийтбагшажилчдадбүгдэндньаялахболно.

Суралцагчхүүхэдбагачуудаддуулахурчадваролгох, урлагаардамжуулжгоозүйнхүмүүжилолгох, тэднийавьяасчадварыгхөгжүүлэхулмаараймгийн "БИ ЭСТРАДЫН ДУУЧИН - 2018" наадамдоролцохсуралцагчыгсонгоншалгаруулахзорилгоордээрхнаадмыннэгийндаваагсургуульдээрээ 2 насныангилалаар 2018.03.12-ны өдөрзохионбайгууллаа.Угуралдаанднийт 24 хүүхэдоролцсонбөгөөдбаганасбуюу 1-5 дугаарангийнсуралцагчдынангилалд 1в ангийнсуралцагчМ.Отгонзултэргүүнбайрэзэлсэнболдэдбайрт 3б ангийнсуралцагчА.Анужин, гутгаарбайранд 5а ангийнсуралцагчН.Эрдэнэ-Учралшалгарлаа. Хариндунднасбуюу 6-9 дүгээрангийнангилалдТэргүүнбайрыг 9б ангийнсуралцагчБ.Оргилмаа, дэдбайрыг 7б ангийнсуралцагчБ.Энхзул, гутгаарбайрыг 9б ангийнсуралцагчА.Бямбажавнарэзэлсэнбайна.

ТАВ. ЦЭЦЭЛЭГ

Хүүхэд өдрийн төлөвлөгөө 93,5 хувьтай хамрагдаж байна. Төлөвлөгөөт ажлын дагуу олон улсын эмэгтэйчүүдийн баярыг угтан “Ээждээ барих бидний бэлэг ”, “Аавдаа хайртай” дуу шүлэг, зургийн уралдаан болон аймгийн нийтийн номын сангаас зарласан гар зургын уралдаанд 5 хүүхдийн бүтээлээр оролцож мөн би эстрадын дуучин тэмцээнд бэлтгэл бүлгийн 2 суралцагч амжилттай оролцсон байна.

Сэтгэх чадварын олимпиодын 1-ийн даваанд нийт 67 суралцагч хамрагдаж 2-р шатанд 6 хүүхэд оролцохоос гадна аймгийн IQ олимпиодод багш Г. Сарантуяа, У. Эрдэнэзул нар оролцохоор бэлтгэж байна.

ЗУРГАА : ХӨДӨӨ АЖ АХУЙ БАЙГАЛЬ ОРЧИН, ҮЙЛДВЭРЛЭЛ ҮЙЛЧИЛГЭЭ, ДЭД БҮТЦИЙН САЛБАРЫН БОДЛОГЫН ХҮРЭЭНД:

 

Малын гоц халдварт өвчин гарсантай холбогдуулан амьд малын шилжилт хөдөлгөөний зогсоонард иргэдэд сэрэмжлүүлэг өгч ажиллаж байна.

  • People ineed”  Олон Улсын байгууллагаас хонин толгойд шилжүүлснээр 200 хүртэл малтай өрхөд олгох хорголжин тэжээлийн тусламжийг татан авч малчдад хүргэх ажлыг зохион байгуулахасс гадна том малын зүй бус хорогдол, төл бойжилтын мэдээг гаргаж холбогдох газруудад хүргүүлээд байна.

Дэлхийн усны өдрийг тохиолдуулан ЕБСургуулийн суралцагчдын дунд “Амьдарлыг тэтгэгч чандмань эрдэнэ усаа хайралъя”сэдэвтэй сургалтыг Эрүүл мэндийн төвтэй хамтран зохион байгуулж “Алтан хонх” танин мэдэхүйн цэнгээнт нэвтрүүлэг зохион байгуулан ажилласан байна.

 

 

ТАЙЛАН БИЧСЭН:. НЗЭЗБХ МЭРГЭЖИЛТЭНГ.ГЭРЭЛМАА

                    ХЯНАСАН:.  ЗДТГ-ЫН ДАРГА                                      Ц.РЕНЧИНМЯДАГ