Өргөдөл, гомдол шийдвэрлэлтийн мэдээ

Сүхбаатар аймгийн төрийн захиргааны байгууллага, албан тушаалтанд хандаж иргэдээс ирүүлсэн өргөдөл гомдлын шийдвэрлэлтийн тухай
Сүхбаатар аймгийн Төрийн захиргааны байгууллага албан тушаалтанд хандаж ирүүлсэн өргөдөл гомдлын шийдвэрлэлтийн тухай
Сүхбаатар аймгийн Төрийн захиргааны байгууллага албан тушаалтанд хандаж ирүүлсэн өргөдөл гомдлын шийдвэрлэлтийн тухай
Сүхбаатар аймгийн Төрийн захиргааны байгууллага албан тушаалтанд хандаж ирүүлсэн өргөдөл гомдлын шийдвэрлэлтийн тухай
Сүхбаатар аймгийн Төрийн захиргааны байгууллага албан тушаалтанд хандаж иргэдээс ирүүлсэн өргөдөл гомдлын шийдвэрлэлтийн тухай
Сүхбаатар аймгийн Төрийн захиргааны байгууллага албан тушаалтанд хандаж иргэдээс ирүүлсэн өргөдөл гомдлын шийдвэрлэлтийн тухай
ТАНИЛЦУУЛГА Сүхбаатар  аймгийн  төрийн  захиргааны  байгууллага, албан тушаалтанд хандаж иргэдээс ирүүлсэн өргөдөл гомдлын шийдвэрлэлтийн тухай                ...
Сүхбаатар  аймгийн  төрийн  захиргааны  байгууллага,албан тушаалтанд хандаж иргэдээс ирүүлсэн өргөдөл гомдлын шийдвэрлэлтийн тухай                /2016  оны ...
Сүхбаатар  аймгийн  төрийн  захиргааны  байгууллага,албан тушаалтанд хандаж иргэдээс ирүүлсэн өргөдөл гомдлын шийдвэрлэлтийн тухай                /2016  оны ...
Сүхбаатар  аймгийн  төрийн  захиргааны  байгууллага,албан тушаалтанд| хандаж иргэдээс ирүүлсэн өргөдөл гомдлын шийдвэрлэлтийн тухай                /2016  оны ...
Нийт: 10