Өргөдөл, гомдол шийдвэрлэлтийн мэдээ (7/10)

2017 оны 3 дугаар улирал

ТАНИЛЦУУЛГА

 

                                                            Сүхбаатар  аймгийн  төрийн  захиргааны  байгууллага,

                                                      албан тушаалтанд хандаж иргэдээс ирүүлсэн өргөдөл

                       гомдлын шийдвэрлэлтийн тухай

               /2017  оны 3  дугаар улирлын байдлаар/

“Иргэдээс төрийн байгууллага, албан тушаалтанд гаргасан өргөдөл, гомдол шийдвэрлэх тухай” хууль, Засгийн газрын 2005 оны 67 дугаар тогтоол, Монгол Улсын Ерөнхий сайдын 2007 оны 08 тоот албан даалгаврын дагуу аймаг, сумдын Засаг даргын Тамгын газар, аймгийн Засаг даргын эрхлэх асуудлын хүрээний агентлагуудаас 2017 оны 3 дугаар улиралд иргэдийн өргөдөл гомдол шийдвэрлэлтийн тайланг нэгтгэн танилцуулж байна.

Тайлант хугацаанд аймгийн нийт төрийн захиргааны байгууллагад 2095 өргөдөл гомдол, санал хүсэлт ирсний 2042 өргөдлийгг хуулийн хугацаанд шийдвэрлэсэн нь 97%-ийн үзүүлэлттэй байна. Хугацаа болоогүй 53 өргөдөл шийдвэрлэлтийн шатанд судлагдаж байна.

Аймгийн нийт төрийн захиргааны байгууллага, албан тушаалтанд хандаж иргэдээс ирүүлсэн өргөдөл гомдлын шийдвэрлэлтийн байдлыг хүснэгт №1-д, өргөдлийг ирүүлсэн хэлбэрээр нь ангилан хүснэгт №2-т, нийт өргөдлийн агуулга болон зонхилж байгаа асуудлыг хүснэгт №З-т тусган хавсаргав.

 

       Хүснэгт №1
 

Сүхбаатар аймгийн төрийн захиргааны байгууллага, албан тушаалтанд

хандаж иргэдээс ирүүлсэн өргөдөл гомдлын шийдвэрлэлтийн байдал

 

 

2017 оны 3 дугаар улирлын байдлаар

 

Байгууллагын

 нэр

Нийт ирсэн өргөдөл гомдлын тоо

Шийдвэрлэж хариу өгсөн

Бусад байгууллагад шилжүүлсэн

Хугацаа хэтрүүлж шийдвэрлэсэн

Хугацаа болоогүй

 

Шийдвэр-лэлт

/%/

1

Аймгийн ЗДТГ

38

32

-

-

6

98,2%

2

Агентлаг

23

22

-

-

1

95,6%

3

Сумд

2034

1988

-

-

46

93,8%

 

ДҮН

2095

2042

-

-

53

97,5%

 

 

Хүснэгт №2
 

Сүхбаатар аймгийн төрийн захиргааны байгууллага, албан тушаалтанд
хандаж иргэдээс ирүүлсэн өргөдөл гомдол, санал хүсэлт /хэлбэрээр/

 

 

    2017 оны 3 дугаар улирлын байдлаар

 

Байгууллагын

нэр

Нийт ирсэн өргөдөл гомдлын тоо

Үүнээс:

Бичгээр

11-11 төвөөр

Цахим хэлбэрээр

Утсаар хандсан

 

Биечлэн уулзсан

 

Бусад

1

Аймгийн ЗДТГ

38

38

-

-

-

-

-

2

Агентлаг

23

23

-

-

-

-

-

3

Сумд

2034

1969

-

-

12

53

-

 

ДҮН

2095

2030

-

-

12

53

-

 

 

Хүснэгт №3
 

Сүхбаатар аймгийн төрийн захиргааны байгууллага, албан тушаалтанд

хандаж иргэдээс ирүүлсэн өргөдөл гомдол, санал хүсэлтийн агуулга /%-иар/

 

 

       2017 оны 3 дугаар улирлын байдлаар

 

 

 

 

1

 

 

 

Сүхбаатар

Нийт өргөдлөөс:   1. Өргөдөл – 2093

                                2. Гомдол – 2

1. Нийгмийн халамж үйлчилгээ,  даатгалын асуудлаар       692/ 33%             

2. Улсын бүртгэлтэй холбоотой асуудлаар                           495 / 26,6%

3. Ажлын байртай холбоотой асуудлаар                               153/7,3%

4. Буцалтгүй тусламж мөнгөн дэмжлэг хүссэн асуудлаар    197/9,4%

5. Шагналын асуудлаар                                                           158/7,5%

6. Сургалтын төлбөрийн асуудлаар                                        37/1,7%

7. Газар, хадлан бэлчээртэй холбоотой                                 93/4,4%

8. Гэр орон байр хүссээн асуудлаар                                       23/1,5%

9. Үнэлгээ тогтоолгох тухай                                                      126/6%

10. ХАА-н чиглэлээр                                                                  46/2,2%

11. Бусад                                                                                     75 / 3,5%

 

 

НИЙТ                                                                                        2095 / 100%