Төрийн үйлчилгээ

Хөдөлмөр зохицуулалт

Эрхэм зорилго:  Иргэд, аж ахуй нэгжийн хөдөлмөр эрхлэлт, хөдөлмөрийн харилцааг бүх талаар дэмжиж шуурхай, адил тэгш, нээлттэй, ил тод, хүнд сурталгүй хүртээмжтэй ажиллаж иргэдийг ажилтай, орлоготой болгох.

Хэлтсийн танилцуулга, үйл ажиллагаа

Монгол улсын засгийн газрын бүтэц, бүрэлдэхүүн өөрчлөгдөж, Хөдөлмөрийн яам шинээр байгуулагдсантай холбогдуулан аймаг, нийслэлийн дүүрэгт Засгийн газрын 2012 оны 09 дүгээр сарын 15-ны өдрийн А/36 дугаар тогтоолоор Хөдөлмөрийн хэлтэс байгуулагдсан.

Аймгийн Хөдөлмөрийн хэлтэс нь орон нутгийн хэмжээнд хөдөлмөр эрхлэлт, мэргэжлийн боловсрол сургалт, жижиг дунд үйлдвэрийн талаарх хууль тогтоомжийн хүрээнд иргэдэд хөдөлмөр эрхлэлтийн болон бусад төрлийн үйлчилгээг хөнгөн шуурхай, хүртээмжтэй хүргэх, зохион байгуулах, хяналт тавих чиг үүргийг хөдөлмөр эрхлэлтийн нийтлэг үйлчилгээ, хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих арга хэмжээ /төсөл хөтөлбөр/ гэсэн чиглэлээр үйл ажиллагаагаа явуулж  байна.

Монгол Улсын Хөдөлмөрийн сайдын 2015 оны 06 дугаар сарын 29-ний өдрийн А/127 дугаар тушаалаар Сүхбаатар аймгийн Хөдөлмөрийн хэлтэс нь 23 албан хаагчийн бүтэц, орон тоотойгоор дараах үйл ажиллагааг хэрэгжүүлж байна.  Үүнд:

 1. Ажил хайгч иргэний бүртгэл
 2. Ажлын байрны зуучлал
 3. Ажлын байрны захиалга авах, хөдөлмөр эрхлэлтийн бүртгэл мэдээллийн нэгдсэн санд бүртгэх
 4. Ажил мэргэжлийн чиг баримжаа  олгох, зөвлөгөө өгөх мэдээллээр хангах
 5. Хөдөлмөр эрхлэлтийн ур чадвар олгох ажлын байр хадгалах хөтөлбөр
 6. Хувиараа хөдөлмөр эрхлэгч болон нөхөрлөл, хоршоо байгуулах иргэнийг дэмжих хөтөлбөр
 7. Малчдын хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих хөтөлбөр 
 8. Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэний ажлын байрыг дэмжих  хөтөлбөр
 9. Залуучууд, мэргэжлийн боловсрол сургалтын байгууллагын төгсөгчдийн хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих хөтөлбөр
 10. Нийтийг хамарсан ажил
 11. Хөдөлмөрийн харилцаа, хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн асуудлаар зөвлөгөө мэдээлэл өгөх, сургалт зохион байгуулах, хяналт шалгалтыг холбогдох газруудтай хамтран хэрэгжүүлэх зэрэг ажил үйлчилгээг аймаг, орон нутагт хэрэгжүүлж иргэдийг өөрөө өөртөө болон бусдад ажлын бий болгоход дэмжлэг үзүүлж ажилтай орлоготой болгох, хөдөлмөрийн салбарын хууль тогтоомжийн хүрээнд мэдлэг, мэдээлэл олгох  чиглэлээр хамтран ажиллаж  төрийн албаны тасралтгүй байдлыг хангах, иргэд олон нийтэд ил тод нээлттэй үйлчлэхэд анхаарч ажиллаж байна.

Үйлчилгээ үзүүлэхтэй холбогдох эрхзүйн актын жагсаалт:

-Монгол Улсын Үндсэн хууль;

-Төрийн албаны тухай хууль
-Хөдөлмөрийн тухай хууль;
-Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих тухай хууль; 
-Ажиллах хүч гадаадад гаргах, гадаадаас ажиллах хүч, мэргэжилтэн авах тухай хууль;
-Жижиг, дунд үйлдвэрийн тухай хууль;
-Мэргэжлийн боловсрол, сургалтын тухай хууль;
-Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн тухай хууль

-Бусад хууль тогтоомж.