Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал

Асгат сумын ИТХ-ын танилцуулга

Тус сумын ИТХ нь Монгол улсын шинэ үндсэн хууль батлагдсан 1992 оноос эхлэн 20 төлөөлөгч 5 тэргүүлэгчтэй ИТХ-ын даргаар нь Өвгөнхүү,нарийн бичгийн даргаар нь У.Батчулуун,1996 онд 20 төлөөлөгч 5 тэргүүлэгчтэй ИТХ-ын даргаар нь У.Батчулуун,нарийн бичгийн даргаар нь М.Чулуунбаатар,2000 онд Монгол улсын засаг захиргаа нутаг дэвсгэрийн нэгж түүний удирдлагын тухай хуулийн өөрчлөлтөөр 15 төлөөлөгч 5 тэргүүлэгчтэй ИТХ-ын даргаар нь У.Батчулуун,нарийн бичгийн даргаар нь М.Чулуунбаатар,2004 онд 15 төлөөлөгч 5 тэргүүлэгчтэй ИТХ-ын даргаар нь У.Батчулуун,нарийн бичгийн даргаар нь Т.Адилбиш,2008 онд 15 төлөөлөгч 5 тэргүүлэгчтэй ИТХ-ын даргаар нь Ц.Гансүх,нарийн бичгийн даргаар нь У.Батчулуун,2012 онд 15 төлөөлөгч 5 тэргүүлэгчтэй ИТХ-ын даргаар нь Ц.Гансүх,нарийн бичгийн даргаар нь У.Батчулуун ажиллаж байгаад 2014 оны 09-р сараас эхлэн нарийн бичгийн даргаар Т.Соёл-Эрдэнэ ажиллаж байна.