Хяналт шинжилгээ, үнэлгээ, дотоод аудитын хэлтэс

Засгийн газрын 2020-2024 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх төлөвлөгөө /Сүхбаатар аймагт хамаарах/

Огноо: 2021.01.15 Сэтгэгдэл: 43 Үзсэн: 43
Дэлгэрэнгүй

Гүйцэтгэлийн тайлангийн загвар

Огноо: 2021.01.12 Сэтгэгдэл: 194 Үзсэн: 194
Дэлгэрэнгүй

Сүхбаатар аймгийн захиргааны байгууллагын үйл ажиллагаанд хяналт шинжилгээ, үнэлгээ хийх нийтлэг журам

Огноо: 2020.11.27 Сэтгэгдэл: 61 Үзсэн: 61
Дэлгэрэнгүй

Ковидын эсрэг арга хэмжээтэй холбоотой гарсан захирамж шийдвэрүүд

Огноо: 2020.11.17 Сэтгэгдэл: 167 Үзсэн: 167
Дэлгэрэнгүй

Дүгнэлт зөвлөмж хүргүүлэх тухай

Огноо: 2020.07.31 Сэтгэгдэл: 170 Үзсэн: 170
Сум, агентлаг, төсөвт байгууллагуудын 2019 оны жилийн эцэс, 2020 оны хагас жилийн үйл ажиллагаанд хийсэн хяналт шинжилгээ, үнэлгээний дүгнэлт, зөвлөмж
Дэлгэрэнгүй

Монгол Улсын Засгийн газрын 2016-2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөө 2020 /аймагт хамаарах/

Огноо: 2020.07.03 Сэтгэгдэл: 207 Үзсэн: 207
Монгол Улсын Засгийн газрын 2016-2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөө 2020 /аймагт хамаарах/
Дэлгэрэнгүй

Аймгийн нийгэм, эдийн засгийг 2020 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэлийн зорилт

Огноо: 2020.06.29 Сэтгэгдэл: 279 Үзсэн: 279
Аймгийн нийгэм, эдийн засгийг 2020 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэлийн зорилт
Дэлгэрэнгүй

Аймгийн Засаг даргын 2020 оны эхний хагас жилийн хяналтад авах захирамж албан даалгаварууд

Огноо: 2020.06.23 Сэтгэгдэл: 381 Үзсэн: 381
Аймгийн Засаг даргын 2020 оны эхний хагас жилийн хяналтад авах захирамж албан даалгаварууд
Дэлгэрэнгүй

Төр, орон нутгийн бодлого, шийдвэр, үйл ажиллагаанд үзүүлж буй иргэдийн сэтгэл ханамжийн түвшинг тодорхойлох "Хэрэглэгчийн үнэлгээ" судалгааны ажилд хамрагдах өрхийн түүврийн хүрээ

Огноо: 2019.11.05 Сэтгэгдэл: 310 Үзсэн: 310
Дэлгэрэнгүй

Аймгийн Засаг даргын 2019 оны 03 дугаар албан даалгавар /ажил эрчимжүүлэх тухай/

Огноо: 2019.09.18 Сэтгэгдэл: 345 Үзсэн: 345
Дэлгэрэнгүй
Нийт: 29